Küýze Kebaby

Köşküň tagamlary 05

Küýze Kebaby

 

        

         Osman köşk aşhanasynyň ajaýyp tagamlarynyň reseptlerini dykgatyňyza ýetirýän gepleşigimiziň bu sanynda sizi bäş müň taryhy bilen Anadolynyň merkezinde ýerleşýän Newşehire alyp gitmekçi we “Küýze Kebabyny” Kappadokiýanyň ajaýyp atmosferasynda  bişirmekçi.

         Bu nahar üçin gerek bolan önümler:

1 kg. dogralan göle eti

200 gram gaýnadylan nohut

1 sany orta ululykdaky soğan

Iki diş sarymsak

Bir sulkum gök üzüm

Bir çemçe mesge

Duz

Gara burç

Iki çemçe un

Bir käse suw

          

         Bu naharyň bişirilişine ýene-de Baş aşpez-medeniýeti öwreniji hormatly Ýunus Emre Akkoryň gürrüň bermeginde tomaşa etmezden ozal sizi gysga Kappadokiýa gezelenjine çykarmakçy


Etiketkalar: kebap , tagam , köşk

Degişli Habarlar