Nigeriýada ýaragly hüjümler guraldy

Nigeriýanyň Benue welaýatynda guralan ýaragly hüjümlerde 25 adam ýogaldy

1995231
Nigeriýada ýaragly hüjümler guraldy

Katsina-Ala sebitiniň başlygy Atera Alfred ýaragly adamlaryň Benue welaýatynyň tapawutly obalaryna ýaragly hüjümler gurandygyny habar berdi. 

Atera Alfred hüjümde azyndan 25 adamyň ýogalandygyny, köp sanda adamyň ýaralanandygyny mälim etdi. 

Benue welaýatynyň Polisiýa gullugynyň metbugat geňeşçisi Ketrin Annen sebite howpsuzlyk güýçleriniň gönükdirilendigini we derňew işiniň başladylandygyny beýan etdi. 

Nigeriýanyň demirgazygynda maldarçylyk bilen meşgullanýan Fulaniler bilen ekerançylyk bilen meşgullanýan taýpalaryň arasynda wagtal-wagtal şuňa meňzeş wakalar bolýar. 

Çarwa Fulaniler ekerançylaryň mallaryny ogurlamaga synanyşýandygyny we özlerine hüjüm guraýandygyny öňe sürýär. 


Etiketkalar: #hüjüm , #Nigeriýa

Degişli Habarlar