BMG-niň Yraga Kömek Missiýasynyň Iş Möhleti 1 Ýyl Uzaldyldy

BMG-niň Howpsuzlyk geňeşinde geçirilen sese goýulşykda BMG-niň Yraga kömek missiýasynyň iş möhletiniň 12 aý uzaldylmagy bir agyzdan kabul edildi.

1993344
BMG-niň Yraga Kömek Missiýasynyň Iş Möhleti 1 Ýyl Uzaldyldy

Britaniýanyň BMG-niň ýanyndaky Hemeşik wekilhanasy karar boýunça sosial media hasabyndan beren habarnamasynda; “Kararyň bir agyzdan kabul edilmegi Geňeşiň kömek missiýasyna Yragyň uzak möhletli durnuklylygyna we halkyna bolan goldawyny görkezýär” diýilýär.

Howpsuzlygyň üpjün edilmeginiň ýany bilen Yragyň galkynmagy we gaýtadan dikeldilmegi üçin hökümete goldaw berme ygtyýaryna eýe bolan missiýa, şol bir wagtda-da Yrakdaky adam hukuklarynyň goralmagy bilen gyzyklanýar.

Missiýasy ABŞ we ýaran güýçleriň Yragy basyp almagyndan soň 2003-nji ýylyň 14-nji awgustynda BMG-niň Howpsuzlyk geňeşiniň 1500 belgili karary bilen döredilipdi.Degişli Habarlar