Brýusselde Saýlawa Gatnaşyjylara Hüjüm Guraldy

Belgiýanyň paýtagty Brýusselde ekstremist terror guramasy PKK-nyň ýaranlary Türkiýede 28-nji maýda geçirilen prezident saýlawynyn ikinji tapgyry üçin ses berýän ýaşlardan birine sowuk ýarag bilen hüjüm gurady.

1990495
Brýusselde Saýlawa Gatnaşyjylara Hüjüm Guraldy
bruksel secmene saldiri.jpg
belcika'da secmene saldiri.jpg

Hüjüme sezewar bolan raýat ýüzünden ýaralandy.

Ýaralanan raýata godlaw bermek islänler bilen terrorçylaryň arasynda dartgynlyk boldy.

Wakanyn bolan ýerine köp sanly polis ugradyldy.

Şaýatlar raýata hüjüm guran terror guran toparyň terror guramasy PKK üçin şygarlar aýdandygyny beýan etdiler. Wakada käbir ulaglara zeper ýetdi.

Ýaralanan raýat tiz kömek ulagy bilen hassahana alynyp gidildi.

Saýlawçylar we resmiler bolsa ses beriş işleriniň tamamlanmagyndan soň Expo degişli ýerden gaýtdylar.

Öňňin hem PKK-nyň ýaranlaryndan ybarat bolan topar saýlaw uçastogunda işleýänlere hüjüm edip, demir çybyjaklar we oturgyçlar bilen hüjüm edip, 2 adamy ýaralapdy.Degişli Habarlar