Germaniýada jynsparaz jenaýatlar artýar

Germaniýada geçen 2022-nji ýylda aşa sagjylar azyndan 23 müň 83 jenaýat işini amala aşyrdylar

1962297
Germaniýada jynsparaz jenaýatlar artýar

Germaniýanyň Federal jenaýat edarasy tarapyndan taýarlanan habarnamara görä, aşa sagjylar Germaniýada 2017-nji ýylda 20 müň 520, 2018-nji ýylda 20 müň 431, 2019-njy ýylda 22 müň 342 jenaýat amala aşyrdylar. 

2020-nji ýylda 23 müň 604 jenaýat bilen rekord derejä ýeten aşa sagjylaryň jenaýat görkezijileri, 2021-nji ýylda 21 müň 964 jenaýat etdiler. 

Aşa sagjylaryň 2022-nji ýylda eden jenaýatlarynyň sany 23 müň 83-e ýetdi. 

Germaniýada 2022-nji ýylda metjitlere we musulmanlara garşy azyndan 569 jenaýat edildi. 

Geçen ýyl musulmanlara garşy edilen jenaýatlaryň çäginde 25 adam ýaralandy, 45 gezek metjitlere hüjüm guraldy. 

Germaniýada 2022-nji ýylda jöhitlere garşy jemi 2 müň 639 jenaýat edildi. 

Mesele bilen bagly gutarnykly habarnamanyň birnäçe aýyň içinde çap edilmegine garaşylýandygy sebäpli anyk görkezijileriň has köp bolmagyna garaşylýar. Degişli Habarlar