Putin Demirgazyk Akym Geçirisine Guralan Sabbotažyň Döwlet Derejesindedigini Aýtdy

Wladimir Putin “Rossiýa-1” döwlet teleýaýlymyna Demirgazyk Akym tebigy gaz geçirijisine geçen ýyl guralan hüjüm hakynda beýannama berdi.

1959995
Putin Demirgazyk Akym Geçirisine Guralan Sabbotažyň Döwlet Derejesindedigini Aýtdy

Russiýanyň döwlet Ýolbaşçysy Wladimir Putin Demirgazyk Akym tebigy gaz göterijilerine guralan sabbotažy ukrainaly toparlaryň gurandygy hakyndaky çaklamalaryň “samsyklykdygyny”, onuň döwlet derejesinde guralyp bilinjekdigini aýtdy.

Putin “Rossiýa-1” döwlet teleýaýlymyna Demirgazyk Akym tebigy gaz geçirijisine geçen ýyl guralan hüjüm hakynda beýannama berdi.

Günbataryň metbugat organlaryndaky turba geçirijilerine känir ukrainaly aktiwist toparlaryň sabbotaž gurandygy habarlar boýunça garaýyş beýan eden Putin; “Onuň samsyklykdygyny doly bilýärin. Şeýle güýçli we şeýle uly partlama diňe bilermenler tarapyndan belli tehnologiýalara eý ebolan döwletiň ähli güýji tarapyndan goldananda guralyp bilner” diýdi.

Hüjümi günbatar ýurtlarynyň  gurap biljekdigine ünsi çeken Putin, ABŞ-nyň bu iş bilen gyzyklandygtyny aýtdy.

Putin; “Rus gazyndan 25-30 göterim gymmatdygyna garamazdan suwgaldylan tebigy gaz bilen öz önümlerini satmak, rus energiýa göterijileriniň Ýewropa bazaryna üpjünçiligini bes etmek üçin elbetde teoriki taýdan ABŞ onuň bilen baglanşyklydyr” diýdi.

Putin, görnüşine görä turba geçirijisiniň ugruna birnäçe partlaýyjynyň goýulandygyny, käbirleriniň näbelli sebäplerden ýarylmandygyny hem aýtdy.

 Degişli Habarlar