Fransiýanýň Medeniýet Attaşesi “Islenmeýän Adam” Yglan Edildi

Fransiýa Moskwadaky Ilçihanasynyň Medeniýet Attaşesiniň Russiýa tarapyndan “islenmeýän adam” yglan edilendigini tassyklady.

1847652
Fransiýanýň Medeniýet Attaşesi “Islenmeýän Adam” Yglan Edildi

Fransiýanyň Daşary işler ministrliginden berilen beýannama görä rus resmileri Fransiýanyň Moskwadaky Ilçisine, Medeniýet Attaşesiniň indi Russiýanyň çäklerinde islenmeýändigini habar berdi.

Beýannamada ol barasynda hiç hili “kanuny esasyň” görkezilmändigi we Fransiýanyň karara uly gynanç bildirendigi nygtalýar.

Fransiýanyň Daşary işler ministri Katerine Kolonnanyň ministrligiň degişli gullugyndan maglumat sorandygy, Fransiýanyň Moskwadaky İlçihanasyndaky işhäriň işiniň Diplomatik we konsullyk gatnaşyklar hakyndaky Wena konwensiýasynyň çägine degişlidigi beýan edildi.

Fransuz metbugatyndaky habarlarda Russiýa tarapyndan akkreditasiýasy uzaldylmadyk fransuz Attaşesiniň 17-nji iýula çenli ýurtdan çykmaly boljakdygy beýan edildi.

Russiýanyň, şol diplomatyn ýurtda golaýda bes edilen gaznalardan birine we gadagan edilen media guramasyna gizlin maliýe goldawyny üpjün edýändigini öňe sürendigi habar berilýär.Degişli Habarlar