Rus Goşunlary Ukrainadaky Hüjümlerini Dowam Etdirýär

Russiýanyň Goranmak ministrliginiň metbugat Sekretary Igor Konaşenko Ukrainanyň çeken ýitgileri hakynda beýannama berdi.

1847512
Rus Goşunlary Ukrainadaky Hüjümlerini Dowam Etdirýär

Konaşenkow Ukrainada şu günki güne çenli 211 uçaryň, 132 dik uçaryň, 3,750 tankyň we sowutly ulagyň ýok edilendigini aýtdy.

Ukrain goşunlarynyň agyr ýitgi çekmäge dowam edýändigini öňe süren Konaşenkow, Luganskyň Marinaýa Dolina diýilýän ýeriniň golaýynda Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň 57-nji Motoatyjy pyýada diwiziýasynyň we 34-nji harby brigadasynyň esgerleriniň ýenilendiğini, iki günüň dowamynda 150-den gowrak esgeriň öleneidigini, 450-den gowragynyň ýaralanandygyny aýtdy.

Doneskiň Klinowoýe etrapçasynda Ukrainanyň 30-njy Mehanizmleşdirilen diwiziýasynyň ýarysynyň ýok edilendigini aýdan Konaşenkow, 170-den gowrak esgeriň we ofiseriň agyr ýaralanan görnüşde söweş meýdanyndan çykarylandygyny beýan etdi.

 Degişli Habarlar