Russiýa, Blinkeniň “Ruslar Öýüňize Gelse Gitmez” Diýen Beýannamasyna Reaksiýa Bildirdi

Blinkeniň Gazagystanda başdan geçirlen wakalar hakyndaky beýannamasy “gödek deňişme” hökmünde häsiýetlendirildi.

1759285
Russiýa, Blinkeniň “Ruslar Öýüňize Gelse Gitmez” Diýen Beýannamasyna Reaksiýa Bildirdi

Russiýa, ABŞ-nyň Döwlet sekretary Entoni Blinkeniň “Ruslar öýüňize gelse gitmez” diýen beýannamasyna reaksiýa bildirdi.

Russiýanyň Daşary işler ministrliginden berlen ýazmaça beýannamada, Blinkeniň, Russiýanyň Kollektiw howpsyzlyk guramasynyň çäginde Gazagystanda esger ugradylmagyna öňbaşçylyk etmegi hakyndaky beýannamasyna reaksiýa bildirildi.

Beýannamada, Blinkeniň Gazagystanda başdan geçirlen wakalar hakyndaky beýannamasy “gödek deňişme” hökmünde häsiýetlendirildi.

Beýannamada “Blinken taryh dersini halaýan bolsa şuny ýatdan çykarmasyn: Amerikalylar öýüne gelende ýaşamak gaty kynlaşýar, talaňçylyga we jynsy zorlama sezewar bolunýar” diýildi.

Beýannamada “Ýakyn geçmiş däl, Amerikan döwletiniň 300 ýyllyk taryhy bize ders berýär. Demirgazyk Amerikalylar, koreýalylar, yraklylar, panamalylar, ýuwoslawiýalylar, liwiýalylar, siriýalar we öz öýlerine çagyrylmadyk bu myhmanlary gynansakda görmeli boldylar. Bu meselede diýseň köp zat aýdylyp bilner” diýildi.

ABŞ-nyň Döwlet sekretary Entoni Blinken, düýn Russiýanyň Gazagystana parahatçylyk güýjüniň ugradylmagyna öňbaşçylyk etmegi meselesinde “Taryh, ruslaryň öýüňize girenden soň şol öýden çykmagynyň kyndygyny görkezýar” diýipdi.



Degişli Habarlar