Belgiýada Kowid-19 bilen bagly görülen öňüni alyş çäreler protest edildi

Polisiýa işgärleriniň 13 adamy göz tussaglygyna alandygy habar berildi

1749728
Belgiýada Kowid-19 bilen bagly görülen öňüni alyş çäreler protest edildi

Belgiýanyň paýtagty Brýussel şäherinde müňlerçe adam koronawirus epidemiýasy bilen bagly görülýän öňüni alyş çärelerini ýene-de bir gezek protest etdi, demonstrantlar bilen polisiýa işgärleriniň arasynda dartgynly pursatlar başdan geçirildi, 13 adam göz tussaglygyna alyndy. 

Düýn Demirgazyk Otly stansiýasynyň öňünde ýygnanan adamlar, Ýewropa Bileleşigi guramalarynyň golaýyndaky "Elli ýyllyk" atly parka tarap ýörediler. 

"Erkinlik kod okaýjyda skanirlenmez", "Kowid resminamasyny men saýlamadym", "Çagalara el degirmäň" ýazgyly şygarlary daşan demonstrantlar, "Howpsuzlyk Kowid resminamasynyň" adaty adam hukuklaryna ters gelýändigini nygtadylar. 

Polisiýa işgärleri çüýşe, daş zyňan käbir adamlara garşy ýokary basynçly suw we gözüňi ýaşardýan gaz ulandy. 

Polisiýa işgärleriniň 13 adamy göz tussaglygyna alandygy habar berildi. 

Belgiýanyň hökümedi wirusa ýolugýan adamlaryň sanynyň artmagy sebäpli 17-nji noýabrdan başlap tapgyrlaýyn häsýetde öňüni alyş çärelerini berkitmäge başlapdy. Degişli Habarlar