Russiýa Talibany häzirlikçe resmi ýagdaýda ykrar etmez

Russiýanyň Daşary işler ministrligi, Talibanyň häzirlikçi resmi ýagdaýda ykrar edilmejekdigini mälim etdi

1721964
Russiýa Talibany häzirlikçe resmi ýagdaýda ykrar etmez

Russiýanyň Daşary işler ministri Sergeý Lawrow, paýtagt Moskwa şäherinde geçiriljek Talibanyň wekiliýetiniň hem gatnaşjak Owganystan temaly maslahatdan ozal beýanat berdi. 

Sergeý Lawrow Russiýanyň häzirlikçe Talibany resmi ýagdaýda ykrar etmejekdigini we 15-nji awgustda Owganystanyň başyna geçen mahallary beren sözlerini ýerine ýetirmegini isleýändiklerini belläp, şol sözleriniň esasan hem hökümetiň gurluşynda syýasy we etniki öz içine alyjylyk bilen baglanşyklylarynyň üns bilen gözden geçirilýändigini beýan etdi. Degişli Habarlar