Maýamide çöken bina sebäpli ýogalanlaryň sany 98 adama ýetdi

Maýami-Dade etrabynyň häkimi Daniella Lewin Kawa metbugat ýygnagyny geçirdi

1680716
Maýamide çöken bina sebäpli ýogalanlaryň sany 98 adama ýetdi

ABŞ-nyň Florida ştatynyň Maýami şäherinde çöken 13 gatly binanyň harabalyklarynyň aşagyndan dereksiz ýiten soňky adamdygy çak edilýän ýene-de 1 adamyň tapylmagy bilen ýogalanlaryň sany 98 adama ýetdi. 

Maýami-Dade etrabynyň häkimi Daniella Lewin Kawa geçiren metbugat ýygnagynda, şahsy resminamasynda 54 ýaşyndaky Estella Hedadygy kesgitlenen adamyň, binanyň harabalyklarynyň aşagynda galan soňky adamdygy çak edilýär. 

Eýýäm 1 aý bäri harabalyklaryň aşagyndan adamlary gözleýän toparlar, 23-nji iýunda gözleg we halas ediş işlerini bes edendiklerini habar beripdiler. 

Harabalyklaryň aşagyndan soňky gezek 15-nji iýulda 1 adamyň jesediniň tapylmagy bilen ýogalanlaryň sany şol mahal 97 adama ýetipdi. 

Maýami Biçiň demirgazygynda takmynan 5 müň 600 ilatly Surfside diýilen ýerde 24-nji iýunda 13 gatly 270 otaglyk binanyň ýarsy duýdansyz ýagdaýda ýumrulypdy. 

Surfside etrapçasynyň resmileri, binanyň dolanşygy bilen 2018-nji ýylda geçiren ýazuw işlerinde 1981-nji ýylda gurulan bina zyýan ýetendigine ünsleri çekipdirler, jaýrylan sütünler bilen owranmaga başlanan betonda takmynan 9 million dollarlyk abatlaýyş işleriniň geçirilmeginiň gerekdigini beýan edipdirler.

Ady agzalan binanyň howpsuz bolmanlygy sebäpli binanyň galan bölegi hem 4-nji iýulda ýerli wagt bilen sagat 22:30-da gözegçilik astynda ýumrulypdy. 


Etiketkalar: #ABŞ , #Florida ştaty , #Maýami

Degişli Habarlar