Owganystanda ýene-de iki etrap Talibanyň gözegçiligi astyna geçdi

Owganystanyň demirgazygyndaky Balh welaýatynda we demirgazyk-gündogaryndaky Tahar welaýatynda iki etrabyň gözegçiligi Talibanyň eline geçdi

1665517
Owganystanda ýene-de iki etrap Talibanyň gözegçiligi astyna geçdi

Balhyň welaýat Şurasynyň başlygy Muhammed Afzal Hadid metbugata beren beýanatynda, Talibanly başbozarlaryň Balh welaýatynyň Özbegistan serhediniň golaýyndaky Şor Depe etrabyna ýaragly hüjüm gurandygyny habar berdi. 

Hüjümiň netijesinde etrabyň merkeziniň Talibanyň gözegçiligine geçendigini aýdan Hadid, howpsuzlyk güýçleriniň etrabyň merkezinden çekilendigini mälim etdi. 

Taharyň welaýat Şurasynyň wekili Ainuddin Rustaki hem Talibanly başbozarlaryň Rustak etrabynyň gözegçiligini ele geçirendigini aýan etdi. 

Düýn bolsa ýurdyň demirgazygyndaky Farýab welaýatynyň Andhoý etraby Talibanyň gözegçiligi astyna geçipdi. 

Taliban 21-nji iýunda ýurdyň demirgazygyndaky Balh welaýatynyň Döwletabada, Şolgere we Kişindeh etraplaryny basyp alypdy. 

Ýurdyň demirgazygyndaky Balh we Samangan welaýatlarynda 2 etrabyň gözegçiligi 20-nji iýunda Talibanyň gözegçiligine geçipdi. 

Soňky 2 aýda Talibanyň gözegçiligi astyna geçen etraplaryň sany 40-den geçdi. 

BMG tarapyndan berilýän maglumata görä, Taliban ýurdyň territoriýasynyň 50-70 göterim aralygyny öz gözegçiliginde saklaýar. Degişli Habarlar