Papa Fransis Yraga Bardy

Papanyň Yraga sapary hem dini hem-de syýasy taýdan möhüm ähmiýete eýe

1595845
Papa Fransis Yraga Bardy

Katoliklerin ruhany lideri we Watikanyň döwlet Ýolbaşçysy Papa Fransisiň 4 günlük taryhy sapar bilen Yraga bardy.

Ýurtdaky hristiýanlar bilen arkalaşyk etmek hakynda ýüzlenme berjek Papa beýleki dini we etniki gatlaklaryň wekilleri bilen hem duşuşyklar geçirer.

Papa Fransis 4 günlük saparynyň dowamynda şu gün we ertir Bagdatda, Najafda we Sikarda, ýekşenbe güni bolsa Erbilde hem-de Mosulda duşuşyklar geçirer.

Papa saparynyň çäginde şaýylaryň dini lideri Ali as-Sistani bilen hem duşuşar.

Sapara çykmazdan ozal wideo ýüzlenme beren Papa sözlerine “Essalawmalekim” diýip başlap: “Uzak ýyllar dowam eden söweşden we terrorizmden soň taňrydan bagyşlamagyny we ylalaşygy üpjün etmegini dilemek üçin gelýärin” diýdipdi.

Türkiýäniň Watikandaky İlçisi Lütfüllah Göktaş Papa Fransisgiň sapary hakynda TRT-ä beren interwýusynda, Papanyň daşary ýurt saparlarynyň bes edilendigine garamazdan Yraga gitmek isländigine ünsi çekdi.Degişli Habarlar