Ermenistanda Syýasy Dartynlyk Dowam Edýär

Prezident Sarkisýan, Baş ştabyň başlygy Gasparýanyň wezipesinden boşadylmagy hakyndaky kararnamany ikinji gezek ret etdi

1593858
Ermenistanda Syýasy Dartynlyk Dowam Edýär

 

Ermenistanyň Prezidenti Armen Sarkisýan, Premýer ministr Nikol Paşinýanyň Baş ştabyň başlygy goşun generaly Onik Gasparýanyň wezipesinden boşadylmagy hakyndaky kararnamany ikinji gezek ret etdi.

Mesele hakynda berlen beýannamada, Baş ştabyň başlygy Gasparýanyň wezipesinden boşadylmagy hakyndaky karar sebäpli ýüze çykan syýasy krizisiň çözülmelidigi nygtaldy.

Prezidentiň şol çäkde Premýer ministr Paşinýan, Baş ştabyň başlygy Gasparýan we serkerdeler bilen duşuşandygy nygtaldy.

Beýannamada “Prezident karar taslamasyny tassyklamak islemeýär” diýildi.

Prezident Sarkisýanyň mesele hakynda Ýokary kazyýete ýüz tutjakdygy aýdyýar.

Ýurtdaky hukukçylara görä, premýer ministr tarapyndan tassyklanan kararnama, kanunlara laýyklyka 3 gün soň güýje girmeli.

Şeýlelikde Baş ştabyň başlygy Gasparýanyň 4-nji marta wezipesinden çekilmegine garaşylýar.

Ermenistanyň Baş ştabyň başlygy Onik Gasparýan ýokary çinli serkerdeler bilen birlikde Premýer ministr Paşinýanyň wezipesinden çekilmegi üçin çagyryş beripdi.

Premýer ministr Paşinýan serkerdeleriň çagyryşyny “agdarlyşyk synanşygy” hökmünde häsiýetlendirip, Baş ştabyň başlygyny wezipesinden boşadandygyny mälim edipdi.

Emma Prezident Sarkisýan, Paşinýanyn Gasparýany wezipesinden boşadandygy hakyndaky kararnamasyny ret edipdi.

Premýer ministr Paşinýan şol kararnamany ýaňadandan Prezidentiň tassyklamagyna hödürläpdiDegişli Habarlar