Britaniýa, ABŞ-nyň Siriýada Eýran Tarapyndan Goldanýan Toparlara Garşy Guran Hüjümine Goldaw Berdi

Başbozarlaryň howplydygyna ünsi çeken Raab, ABŞ bilen şol howpyň ortadan aýrylmagy üçin birlikde işleşmek isleýändiklerini nygtady

1591490
Britaniýa, ABŞ-nyň  Siriýada Eýran Tarapyndan Goldanýan Toparlara Garşy Guran Hüjümine Goldaw Berdi

 

Britaniýa, ABŞ-nyň goşunlarynyň Siriýada Eýran tarapyndan goldanýan toparlara garşy guran hüjümine goldaw berdi.

Britaniýanyň Daşary işler ministri Dominik Raab, ýurdunyň sebiti durnuksyzlaşdyrmak maksady bilen hyzmatdaş güýçlerine garşy göreşýän başbozarlara garşy ABŞ-nyň guran hüjümlerine goldaw berýändigini ýatlatdy.

Başbozarlaryň howplydygyna ünsi çeken Raab, ABŞ bilen şol howpyň ortadan aýrylmagy üçin birlikde işleşmek isleýändiklerini nygtady.

ABŞ-nyň Goranmak ministrligi Pentagonyň metbugat sekretary Jon Kirbi, “Prezident Jo Baýdeniň tabşyrygy boýunça ABŞ-nyň goşunlary Siriýada Eýran tarapyndan goldanýan ýaragly toparlar tarapyndan ulanylýan bina howa hüjümini gurady” diýipdi.

Bu hüjümiň soňky döwürde Yrakda guralan roketa hüjümlerine garşy guralandygyny aýdan Kirby “Bu hüjümde esasan Ketaib Hizbullah we Ketaib Seýýid Al Şüheda bilen birlikde Eýran tarapyndan goldanýan toparlara degişli birnäçe desga ýok edildi”diýipdi.

Kirby,  hüjümde Yrakdaky we Siriýadaky wakalaryň möwjemegine sebäp bolmazlyk üçin ünsli çemeleşilendigini ýatladypdy.Degişli Habarlar