Eýran ABŞ Bilen Tussaglary Çalyşmak Isleýär

Resmi Tähran bu meselede Waşingtondan jogaba garaşýandygyny beýan etdi

1414449
Eýran ABŞ Bilen Tussaglary Çalyşmak Isleýär

Eýranyň hökümetiniň Metbugat sekretary Ali Rebii ABŞ-nyň tussaghanalaryndaky eýranly tussaglaryň koronawirusa ýoluklaryna alada bildirýändiklerini we resmi Waşington bilen tussaglary çalyşmaga taýardyklaryny aýtdy.

Eýranly Talyplar habarlar gullugynyň (ISNA) mälim etmegine görä ABŞ-da koronawirusyň ýaýrama depginine ünsi çeken Rebii: “ABŞ-nyň tussaghanalaryndaky eýranlylaryň saglyk ýagdaýy bizi aladalandyrýar. Resmi Waşingtonyň adamyň janyny syýasatdan ileri tutmagyny tama edýäris” diýdi.

Uzak wagtdan bäri ABŞ bilen tussaglary çalyşmak isleýäňdiklerini nygtan Rebii: “Daşary işler ministrimiz hem ähli tussaglaryň çalyşylmagy we mesele boýunça gepleşikler üçin hiç hili şert goýmajakdygyny beýan edipdi. Emma ABŞ häzirki wagta çenli bu meselde jogap bermedi” diýdi.Degişli Habarlar