Koronawirus dünýäde 182 müň adama ýokaşdy

Gazagystanda koronawirus kesellileriň sany 23 adama ýetdi

1379683
Koronawirus dünýäde 182 müň adama ýokaşdy

 

Ilkinji gezek Hytaýyň Uhan şäherinde 2019-njy ýylyň dekabr aýynda hasaba alynan we birnäçe ýurda ýaýran koronawirus dünýäde 182 müň adama ýokaşdy.

Hytaýda koronawirus  sebäpli 3226 adam ýogaldy. Ýurtda soňky 24 sagatda 21 adam koronawirus sebäpli hasaba alyndy.

Eýranda 15 müň adama ýokaşan koronawirus 853 adamyň ýogalmagyna sebäp boldy.

Ýurtda keseliň ýaýramagyna garşy görlen çäreleri ýerine ýetirmänler we keselini gözlänler 1 ýyla çenli azatlykdan mahrum ediler.

Gazagystanda koronawirusyň ýene-de 14 adama ýokaşandygy anyklanyldy. Şeýlelikde ýurtda koronawirus kesellileriň sany 23 adama ýetdi.

Gyrgyzystanda heniz Kowid 19 sebäpli hasaba alynan bolmady. Gyrgyz hökümeti görlen çäreleriň çäginde  daşary ýurtlylaryň ýurda girmegini gadan etdi.

Pakistanda koronawirus sebäpli ilkinji ýitgi çekildi.

Alžirde koronawirus pandemiýasy sebäpli metjitler ýapyldy.

Katarda Kowid-19 sebäpli 439 adam hasaba alyndy.

 Degişli Habarlar