Gollandiýada öýsüzleriň sany 10 ýylda iki esse artdy

Gollandiýada öýsüzleriň sany 39 müň 300 adama ýetdi

Gollandiýada öýsüzleriň sany 10 ýylda iki esse artdy

 

Gollandiýanyň Hasabat guramasy tarapyndan geçirlen barlagda, ýurtda 18-65 ýaş aralygyndaky öýsüzleriň sanynyň 2018-nji ýylda 39 müň 300 adama ýetendigi nygtaldy

2009-njy ýylda ýurtda ýurtda 18-65 ýaş aralygyndaky öýsüzleriň sany 17 müň 800 adam hökmünde bellige alnypdy.

Ylmy baglarda öýsüzleriň 57 göteriminiň migrantlardan ybaratdygy nygtaldy.

Öýsüzleriň 37 göterimi Amsterdam, Rotterdam we Gaga ýaly uly şäherlerde ýaşaýar.

Ýurtda bikanun ýagdaýda ýaşaýan öýsüzleriň bu sanawa degişli edilmändigi nygtaldy

 

 

 Degişli Habarlar