Ruslar 4 gün işläp 3 gün dynç alar

Ulgam kabul edilen halatynda ruslar hepde-de 4 gün işläp 3 gün dynç alar

Ruslar 4 gün işläp 3 gün dynç alar

 

Russiýada, işleýänleriň maşgalary bilen ýakyndan gyzyklanmaklary, işsizlerin sanynyň azaldylmagy ýaly dürli sebäplerden hepde-de 4 gün işlemek döwrüniň başlamagy üçin taýarlyk görülýär

Ulgam kabul edilen halatynda ruslar hepde-de 4 gün işläp 3 gün dynç alar

Häkimiýetiň başyndaky Birleşen Russiýa partiýasy tarapyndan hem goldanýan teklip, ruslaryň hepde-de 5 günüň ýerine 4 gün işlemegini göz öňünde tutýar

Taslama işsizlerin sanynyň azaldylmagy, durmuşyň hiliniň ýokarlandyrylmagy we maşgalalary bilen ýakyndan gyzyklanmaklary maksady bilen taýarlandy.

Iýun aýynda geçirlen sowalnama, rus halkynyň 43 göteriminiň hepde-de 4 gün işlemek ulgamyna garşydygyny we bu ulgamyň aýlyklarynyň azalmagyna sebäp bolmagyna alada bildirýändigini görkezdi.

Emma rus halkynyň aladasynyň tersine täze ulgamda işleýänleriň häzirki aýlyklaryny almaga dowam etmegi maksat edinilýär

 

 

 


Etiketkalar: işlemek , dynç almak , Russiýa

Degişli Habarlar