DAIŞ Şri-Lankadaky hüjümleriň jogapkärçiligini öz üstüne aldy

Şri-Lankada pasha gününde buthanalaryň we myhmanhanalaryň nyşana alynyp guralan terrorçylykly hüjümlerde ýogalan adamlaryň sany 321-e ýetdi

1188550
DAIŞ Şri-Lankadaky hüjümleriň jogapkärçiligini öz üstüne aldy

Ýogalanlaryň 45-siniň çagalardygy aýdylýan hüjümleriň jogapkärçiligini terror guramasy DAIŞ öz üstüne aldy. 

Ýerli metbugatda berilýän habarlara görä, guramanyň habar agentliginden berilen beýanatda, aralarynda buthanalaryň we myhmanhanalaryň nyşana alynyp guralan 8 aýry terrorçylykly hüjümleriň DAIŞ tarapyndan guralandygy öňe sürüldi. 

Gurama, hüjümleri gurandygyny öňe süren terrorçylaryň suratlaryny we wideo ýazgylaryny çap etdi. 

Şri-Lankanyň hökümeti pasha gününde guralan terrorçylykly hüjümleriň jogapkäriniň Milli Tewhid jemagaty atly topardygyny öňe sürüpdi. 

Guramanyň hüjümleri halkara bir terror torunyň goldawy bilen gurandygyny çak edýändiklerini beýan edipdi. 

Ýurtda Içeri işler müdüriniň orunbasarynyň goly bilen çap edilen 11-nji aprel senenamaly tazwedka habarnamasynda toparyň, Pasha günündaki dabaralarda hüjüm guramagy meýilleşdirýändigi baradaky maglumatlaryň bardygy ýüze çykypdy. 

Şri-Lanka Daily Mirroryň, Polisiýa gullugynyň media boýunça metbugat sekretary Ruwan Gunasekaranyň beýanatyna salgylanyp beren habaryna görä, hüjümlerden soň başladylan operasiýalaryň dowam edýändigi bellenip, häzirki wagta çenli 40-a golaý adamyň göz tussaglygyna alynandygy mälim edildi. 

 


Etiketkalar: #Şri-Lanka , #gurama , #hüjüm

Degişli Habarlar