Eýranyň Maşad şäherinde 20 ýyl soň suw ýetmezçiligi başdan geçirler

Horasan welaýatynda suw azyndan 40 göterim tygşytlanylmaly

1104134
Eýranyň Maşad şäherinde 20 ýyl soň suw ýetmezçiligi başdan geçirler

 

Eýranyň Maşad şäherinde 20 ýyl soň suw ýetmezçiligi başdan geçirler

Eýranly talyplaryň ISNA habarlar gullugyna görä “Maşadyň ýerasty suwlary ýyl saýyn azalýar. 20 ýyl soň ýerasty suwuň duzlylyk derejesi 3 müň mikromhos/santimetr bolar we suw hiç hili ýagdaýda ulanylyp bilinmez. Bu hem 20 ýyl soň suw ýetmezçiliginiň başdan geçiriljekdigini görkezýär”

Habarda suw ýetmezçiliginiň gysga wagtda çözülip bilinmejekdigi nygtaldy we Horasan welaýatynda suwyň azyndan 40 göterim tygşytlanylmalydygy bellenildi.

Eýranyň demirgazyk gündogarynda ýerleşýän Horasan welaýatynyň merkezi we ýurduň ikinji uly şäheri bolan Maşatda 3 million adam ýaşaýar.

 

 

 

 

 Degişli Habarlar