Yragyň Mejlisi Basrada başdan geçirilýän wakalar sebäpli adatdan daşary ýagdaýda jemlenşer

Basranyň halkynyň 8-nji iýuldan bäri eletrik we suw ýetmezçiligi, işsizlik we galplyk sebäpli geçirýän ýörişleriniň depgini güýçlendi

Yragyň Mejlisi Basrada başdan geçirilýän wakalar sebäpli adatdan daşary ýagdaýda jemlenşer

Yragyň Mejlisi 12-nji maýda geçirlen saýlawyň ýeňijisi Mukteda As Sadryň çagyryşyna laýyklykda Basrada başdan geçirilýän wakalar sebäpli ertir adatdan daşary ýagdaýda jemlenşer.

Mejlis tarapyndan berlen ýazmaça beýanatda ertir geçiriljek oturlyşyga Premýer ministr Haýdar Al Abadi bilen birlikde degişli ministrler gatnaşar.

Adatdan daşary ýagdaýda jemlenişjek mejlisde Basra şäherinde başdan geçirilýän soňky wakalar seljerler we çözgüt gözlener.

Basranyň halkynyň 8-nji iýuldan bäri eletrik we suw ýetmezçiligi, işsizlik we galplyk sebäpli geçirýän ýörişleriniň depgini güýçlendi.

Protest ýörişlerinde howpsyzlyk güýçleriniň demonstrantlara garşy ot açmagy netijesinde häzire çenli 20-den gowrak adam ýogaldy, ýüzlerçe adam ýaralandy.Degişli Habarlar