Mistura Russiýanyň telewideniýesinde çykyş etdi

BMG-niň Siriýa boýunça ýörite wekili Staffan De Mistura Siriýaly taraplaryň Ženewada Siriýanyň täze konstitutsiýasyny ara alyp maslahatlaşmaklaryna garaşýandygyny belledi

903303
Mistura Russiýanyň telewideniýesinde çykyş etdi

Staffan De Mistura Russiaýda telewideniýeleriň birine beýanat berip: "Soçidäki Siriýa Milli dialog kongresi ähli taraplara bähbitli boldy. Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin hem Siriýa krizisini harby taýdan çözüp bolmajakdygyny belledi. Indiki etap, ylalaşylşy ýaly Ženewada täze konstitutsiýanyň düzülmegi üçin işe girişmekdigini pikir edýärin" diýdi. 

Mistura taraplaryň Ženewada bir stolyň başynda oturmagydygyny we täze konstitutsiýany ýazmak barada karar kabul eden halatynda Soçide ele alynan meseleleriň üstünde işläp biljekdiklerini belledi. Degişli Habarlar