ABŞ Serbiýanyň Baş ştabynyň başlygyna wiza bermedi

ABŞ-nyň Serbiýanyň Baş ştabynyň başlygy Lžubisa Dikowiçiň wiza ýüz tutmasyny kabul etmändigi ýüze çykdy

886602
ABŞ Serbiýanyň Baş ştabynyň başlygyna wiza bermedi

Geçen ýylyň oktýabr aýynda baş ştablaryň başlyklarynyň ABŞ-da geçirlen “Radikal guramalara garşy göreş” temaly maslahatyna gatnaşmagy meýilleşdirlen Dikowiçiň wiza ýüz tutmasy ABŞ-nyň Serbiýadaky ilçihanasy tarapyndan kabul edilmedi.

Ilçihana Baş ştabynyň başlygynyň wiza ýüz tutmasynyň näme sebäpli kabul edilmändigi hakynda hiç hili beýanat bermedi.

Serbiýanyň Goranmak ministri Aleksandar Wulin, Dikowiçiň wiza ýüz tutmasynyň red edilmegine düşünmeýändiklerini aýtdy.

Wulin, Dikowiçiň Serbiýanyň ýaragly güýçleriniň abraýly harby ýolbaşçylaryndan biridigini nygtady we durmuşynda başdan geçiren wakalarynyň wiza almazlygynyň sebäbi bolup bilmejekdigini belledi.

Serbiýanyň Baş ştabynyň başlygy Dikowiçiň ozal birnäçe gezek Amerikan wizasyny alandygy ýatladyldy.

Kosowada 1998-1999-njy ýyllarda başdan geçirlen söweşe gatnaşandygy bilinýän we ýurtdaky käbir jemgyýetçilik guramalary tarapyndan söweşde harby jenaýat etmekde günäkärlenýän Dikowiç bolsa, söweşde ne harby jenaýat edendigini we ýene-de şeýle görkezme berendigini adýar.Degişli Habarlar