Russiýadaky magdan känleriniň birini suw basdy

Russiýanyň Ýakutiýa sebitindäki magdan känleriniň birini suw basdy. Ýeriň aşagynda galan 17 adam ýeriň ýüzüne çykarylmaga synanyşylýar

784002
Russiýadaky magdan känleriniň birini suw basdy

Russiýanyň Gyssagly ýagdaýlar ministrliginden berilen beýanatda Alrosa kärhanasyna degişli almaz çykarylýan magdan känini suw alandygy, ýeriň aşagyndaky 151 adamyň 134-niň çykarylandygy mälim habar berildi.

Galan 17 adamyň entek tapylmandygy aýdylýan beýanatda gözleg we halas ediş işleriniň dowam edýändigi bellendi.

 Degişli Habarlar