Terror guramasy DAIŞ-iň jellatlary bu gezek çagalar

DAIŞ bu gezek Owganystnada alynan wideony paýlaşdy

760912
Terror guramasy DAIŞ-iň jellatlary bu gezek çagalar

Emma jellatlar bu gezek iňlis ýa-da fransuz dillerinde gürleýän ýa-da daýaw göwreli adamlaram däl. Bu gezekgi jellatlar çagalar.

Wideoda terror guramasynyň ýetişdiren, akyllaryny alan 2 erkek çaga gözlerini gyrpman öňlerinde oturan we elleri arkasyndan daňylan 2 adamy kellelerinden atyp öldürýär.

içaly diýip öldürilen adamlar hem çaga ýaşlarynda.

Terror guramasy tarapyndan görkezilen başga bir wideoda bolsa DAIŞ-iň baýdagynyň ýanynda ellerinde agyr ýaraglar bolan ýüzleri açyk 4 terrorçy ýerde dyzyna çöken 3 adamy öldürýär.

 Degişli Habarlar