Hytaýda magdan känini suw aldy

12 adamyň halas ediş işleri dowam edýär

523205
Hytaýda magdan känini suw aldy

Hytaýyň Şanşi welaýatynyň Jinçiň şahäerindäki magdan känini suwa basmagy netijesinde 12 adam kyn ýagdaýda galdy.

Şinhua habarlar gullugynyň berýän habaryna görä magdan känini suwa basanyndan soň 82 işgär halas edilen bolsa, 12 adamyň halas ediş işleri dowam edýär.

Waka bilen baglanşykly derňew işi başladyldy.Degişli Habarlar