Rahatlamak üçin çekilýän çilim gorka we alada sebäp bolýar

Çilim depressiýa sebäp bolýar

278007
Rahatlamak üçin çekilýän çilim gorka we alada sebäp bolýar

Britaniýaly alymlar geçiren barlagynda çilim çekýänleriň depressiýa duçar bolmak howpynyň çilim çekmeýänler bilen deňeşdirilende iki esse ýokarydygyny ýüze çykardy.
Ilmy barlaga görä çilim çekýänleriň 18 göterimi depressiýa duçar bolýar. Çilimi taşlanlar bolsa bagtly durmuşda ýaşamaga dowam edýar.
Çilimi taşlanalr diňe fiziki däl eýsem guhy taýdan hem has sagdyn bolýarlar.
Çinki rahatlamak üçin çekilýän çilim tersine gorka we alada sebäp bolýar.
London uniwersiteti tarapyndan geçirlen barlaga ozal çilim çeken, birnäçe wagt soň çilimi taşlan we hiç çilim çekmedik jemi 6500 adam gatnaşdy.

 


Etiketkalar:

Degişli Habarlar