Fergýusonda dartgynlyk möwjeýär

Garaýagyz ýetginjegiń polis tarapyndan öldürilmeginden soń başlan ýörişler güýçlenmek bilen dowam edýär

96498
Fergýusonda dartgynlyk möwjeýär

Fergýusonda dartgynlyk möwjeýär.
Amerikaly ýetinjegiń polis tarapyndan öldürilmeginden soń Fergýuson şäherçesindäki wakalar dartgynlaşýar.
Ýetginjegiń öldürilmeginden soń yzly yzyna protest ýörişleri guralýar.
Gelip gowşan sońky maglumatlara görä başdan geçirlen wakalarda 4-i polis 6 adam ýaralandy, 31 adam göz tussaglygyna alyndy.
Rassizme garşy guralýan ýörişler ABŞ-nyń gün tertibinde esasy orun eýeleýär.
Fergýusonda Maýkyl Brawn atly garaýagyz ýetginjegiń polis tarapyndan öldürilmeginden soń başlan ýörişler güýçlenmek bilen dowam edýär.
Wakalar sebäpli dynç alyşyny tamamlaman yzyna dolanan Prezident Barak Obama bolsa sagdyn pikirlilik çagyryşyny berdi.

 


Etiketkalar:

Degişli Habarlar