Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny

Gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary hakyndaky habarlar daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde uly seslenme döredýär

1314813
Türk metbugatynyň gysgaça mazmuny

Al-Raya Al-Katariya (Katar): Prezident Rejep Taýýip Erdoganyň Yslam dünýäsine çagyryş berip: “Özümize ynanmagymyz we güýjümizi bilmegimizi gerek” diýendigini habar berýär.

Alshark Alawsat (Saud Arabystany-Britaniýa): Yragyň günortasy ganaýar... Nasiriýede ýas yglan edildi...Zikar şäheriniň serkerdesi wezipesinden çetleşdirildi.

Watan (Kuweýt): 31 yraklynyň öldürilmeginden soň Zikaryň gubernatorynyň wezipesinden çekilendigini beýan edýär.

Deutsche Welle: Germaniýada adamlaryň ellerindäki baýlygyň 235 milliard ýewrodygyny aýan edýär.

Welt. de: Germaniýada kärhanalaryň ýüz müňden gowrak informasion tehnologiýa hünärmenine zerurlygynyň bardygyny habar berýär.

Spiegel.de: Ulag öndürijileri 2021-nji ýylyndan başlap, Ýewropada satylýan her bir täze ulagyň hakyky ýangyn sarp edijilik maglumatyny Ýewropa Bileleşigine habar bererler.

El Pais (Ispaniýa): Ispaniýada Sosialistler 2020-nji ýyl býujetini kesgitlejek bir ylalaşyk ýoluny gözleýärler.

El Mundo (Ispaniýa): Ispaniýada hökümet 1-nji ýanwarda garaşylýan aýlyk-günlükleriň artdyrylmagy meselesinden uzaklaşýar.

Telesur (Wenesuela): Kolumbiýanyň paýtagty Bogota şäherinde dowam edýän umumy iş taşlaýyşlaryna Kauka etrabynyň ýerli goragçylary hem goldaw bermäge başlady.

France 24: Owganystana sapar guran ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp, Taliban bilen gepleşikleriň ýaňadandan başlandygyny mälim etdi.

Le Monde: Fransiýada Amazon kärhanasyna we sarp edijilik düşünjesizligine garşy demonstrasiýalar geçirildi.

Libération: Saglygy goraýyş: 2019-njy ýylda doguljak çagalar, ömürleriniň dowamynda klimat çalşygyndan täsir alarlar.

Russiýanyň Ria Nowosti habarlar agentligi: Ukrainanyň parlamenti Ýokary Radada Russiýa bilen gaz ylalaşygynyň baglaşylmazlygy bilen bagly ýüze çykyp biljek howplar ara alynyp maslahatlaşyldy.

Russiýanyň TASS agentligi: Britaniýanyň Goranmak ministri, Russiýanyň NATO üçin howp emele getirýändigini beýan etdi.

Russiýanyň Izwestiýa gazedi: Blagoweşensk şäherinde Hytaý bilen Russiýany biri-biri bilen birleşdirýän köprüniň gurluşygy tamamlandy.


Etiketkalar: #gazet , #metbugat

Degişli Habarlar