Gurban Baýramyňyz Mübärek Bolsun!

Şu gün Gurban baýramy

2153246
Gurban Baýramyňyz Mübärek Bolsun!

Şu gün musulman dünýäsi Gurban baýramyny belläp geçýär.

Gurban baýramy Hezreti Ybraýyma ogluny gurban etmezligi üçin Alla tarapyndan inderilen goçuň gurban edilmegi bilen başlaýar.

Biziň üçin alla ýolunda gurbanlyk mal öldürmek ýokary ähmiýete eýe.

Halal gazanç bilen alynan gurbanlyklar şu gün günäleriň geçilmegi düşünjesi bilen öldürilýär.

 Baýramyň beýleki günlerinde-de gurbanlyk mallar öldürilp bilner

Gurban etiniň bir bölegi maşgala agzalaryna, bir bölegi garyp-gasara, bir bölegi bolsa baýramçylykda öýe geljeklere hödürlenmek üçin böleklere bölünýär.

Ýaşulylaryň baýramy gutlanyp, çagalara sowgat-serpaý berilýär.

Bütin dünýäde bizi gynandyrýan çaknyşyklaryň, urşuň, öýke-kinäniň gurban baýramy mynasybetli ortadan aýrylmagyny arzuw edip, baýramyňyzy gutlaýarys.Degişli Habarlar