Daşky gurşawy Goramagyň Bütin Dünýä Güni

Senagat pudagynda edilen öňe gidişlikler adam eli bilen tebigatyň we daşky gurşawyň ozalkysyndan has köp hapalanmagyna sebäp boldy

2148271
Daşky gurşawy Goramagyň Bütin Dünýä Güni

 Daşky gurşawa zeper ýetirýändigine göz yetiren adamzat aslynda gaýtadan işenip bilinýän dünýäniň deňagramlylygyny bozýandygyna hem göz yetirdi ve şondan soň tebigatyň deňagramlylygynyň goralmagy üçin işe girişildi.

Senagat desgalarynyň, ulaglaryň  we galyndylaryň tebigata zyýan ýetirmezden gaýtadan işlenip çykarylmagy üçin çözgütler oýlanyp tapyldy.

Döwletler halkara guramaçylyklar arkaly dünýäni goramak üçin çözgütler oýlap tapdy. Geljekde ynsanlaryň arassa dünýäde ýaşamagy üçin elimizden geleni etmelidiris. Eşretli durmuş üçin daşky gurşaw gününi gutlaýarys.Degişli Habarlar