18-nji Mart Çanakgala Deňiz Ýeňişi

Çanakkale deňiz ýeňişi ýene-de bir gezek dabara bilen bellenilip geçilýär

1961224
18-nji Mart Çanakgala Deňiz Ýeňişi

I Jahan urşuna gatnaşan Osman imperiýasynyň Stambuly basyp alyp, uruşdan çetleşdirmek islän Britaniýanyň we Fransiýanyň deňiz flotlary Dardanel bogazyny deňiz ýoly bilen geçmäge synanşypdy.

Osman goşunynyň we deňiz güýçleriniň beýik ýeňişi bilen tamamlanan şol hüjüm iňlis we fransuz deňiz flotlarynyň agyr ýitgä sezewar bolup, yza çekilmegi bilen gutardy.

 Iňlis we fransuz güýçleri bogazy deňizden geçip bilmejekdiklerine göz ýetirip, gury ýerden urşa girişýärler.

Türk milletiniň batyrgaýlygy we pidakärligi bilen uly ýitgi çekilendigine garamazdan Dardanel bogazy basyp alyjy güýçlere ýol bermedi.

“Çanakgala geçilmez” sözi dostuň duşmanyň düşünjek dilinde gaýtalandy.

Dardanel deňiz ýeňişi ýene-de bir gezek dabara bilen bellenilip geçilýär.Degişli Habarlar