12-nji Mart Döwlet Senasynyň Kabul Edilen Güni

“Alla bu millete ikinji bir döwlet senasyny ýazdyrmaga mejbur bolmasyn.”

1958170
12-nji Mart Döwlet Senasynyň Kabul Edilen Güni

Şu gün Döwlet Senasynyň Türkiýe Respublikasynyň Milli senasy hökmünde kabul edilen gününiň 102 ýyllgyny belläp geçýäris

Bu, şol bir wagtda-da Demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň hem Döwlet Senasy 1921-nji ýylyň 12-nji martynda Azat edijilik urşuny alyp barýan Türkiýäniň Beýik Millet Mejlisinde geçirilen bäsleşikde milli şahyr Mehmet Akif tarapyndan ýazyldy.

Şahyryň sözleri bilen aýdanymyzda: “Alla bu millete ikinji bir döwlet senasyny ýazdyrmaga mejbur bolmasyn.”

Türk milletiniň simwollaryndan biri bolan Döwlet Senasynyň kabul edilen gününi ýene-de bir gezek gutlaýarys.Degişli Habarlar