Bütindünýä Parahatçylyk Güni

Şu gün bütindünýä parhatçylyk güni

1882440
Bütindünýä Parahatçylyk Güni

  Gitler Germaniýasynyň Polşa yglan eden urşunyň başlan güni ozalky Sowet respublikalarynda we Türkiýede “Bütindünýä parahatçylyk güni” hökmünde bellenilip geçilýär.

II Jahan urşundan soň şeýle uruşlaryň gaýtalanmazlygy üçin BMG-niň döredilmegi umuman alnananda köp sanly urşuň turmagynyň we ýaýbaňlanmagynyň öňüni aldy.

Emma muňa garamazdan wagtal-wagtal sebitleýin çaknyşyklar we uruşlar başdan geçirildi.

BMG-niň düýbi tutulýarka deňlik kadasyna bap gelmeýändigine garamazdan 5 agza ýurt BMG-niň Howpsyzlyk Geňeşini döretdi.

Muňa köp sanly ýurduň garşy durandygyna garamazdan Howpsyzlyk Geňeşiniň 5 agzasy henizem işini dowam etdirýär. Palestina meselesinde bolşy ýaly şol 5 agzadan biriniň garşy durmagy sebäpli karar kabul edilip bilinmeýär.

Türkiýäniň Prezidenti R.T.Erdoganyň erjellik bilen beýan eden “Dünýä bäşden uludyr” pikiri soňky ýyllarda güýçli goldaw tapýar.

BMG-niň dünýä parahatçylygyna has işjeň goşant goşmagyny arzuw edip ýene-de bir gezek Bütindünýä parahatçylyk gününi gutlaýarys.


Etiketkalar: #BMG , #uruş , #parahatçylyk

Degişli Habarlar