Daşky Gurşawy Goramagyň Bütindünýä Güni

Eşretli durmuş üçin daşky gurşaw gününi gutlaýarys.

1837459
Daşky Gurşawy Goramagyň Bütindünýä Güni

Senagat pudagynda edilen öňe gidişlikler adam eli bilen tebigatyň we daşky gurşawyň ozalkysyndan has köp hapalanmagyna sebäp boldy.

Daşky gurşawa zeper ýetirýändigine göz ýetiren adamzat aslynda gaýtadan işenip bilinýän dünýäniň deňagramlylygyny bozýandygyna hem göz yetirdi we şondan soň tebigatyň deňagramlylygynyň goralmagy üçin işe girişildi.

Senagat desgalarynyň, ulaglaryň  we galyndylaryň tebigata zyýan ýetirmezden gaýtadan işlenip çykarylmagy üçin çözgütler oýlanyp tapyldy.

Döwletler halkara guramalar arkaly dünýäni goramak üçin çözgütler oýlap tapdy.

Geljekde ynsanlaryň arassa dünýäde ýaşamagy üçin elimizden geleni etmelidiris. Eşretli durmuş üçin daşky gurşaw gününi gutlaýarys.Degişli Habarlar