Osman Döwletini Hatyralama Hepdeligi

Osman döwleti taryhda öçmejek yz galdyrdy.

1769040
Osman Döwletini Hatyralama Hepdeligi

Şu günden başlap, bir hepdäniň dowamynda Osman imperiýasyny hatyralama çäreleri guralar. Osman imperiýasy üç materigi öz içine alan territoriýasy bilen asyrlaryň dowamynda dünýäni ugrukdyrdy. Aziýadaky ene ýurdundan başyna Ýewropa uzadýan möjek ýaly mirasy ýüzlerçe ýyl dowam eden medeniýeti guran döwlet Osman imperiýasy. Özge milletlere hem mizemez adalaty wada beren şol döwür, aslyna seredilende şol bir wagtda-da adamzat taryhydyr. Osman döwrüni öwrenmän Russiýanyň, Germaniýanyň, Balkanlaryň, Ýakyn Gündogaryň we Demirgazyk Ýewropanyň taryhyna düşünmek kyn. Ýeri bir tüýsli dolmaýan adalat düşünjesi belkem şol sebitlerdäki durnuksyzlygyň dermanydy. Adamzat taryhynda deňsiz-taýsyz yz galdyryp giden medeniýetiň mirasdarlaryny buýsandyrýan Osman imperiýasyny hatyralama hepdeligi gutly bolsun.Degişli Habarlar