1-nji Maý Zähmetkeşleriň Bütdindünýä Raýdaşlyk Güni

1-nji maý, dünýäniň çar tarapynda işçileriň we zähmetkeşleriň baýramy hökmünde bellenilip geçilýär

1631754
1-nji Maý Zähmetkeşleriň Bütdindünýä Raýdaşlyk Güni

Şu gün 1-nji maý zähmetkeşleriň bütdindünýä raýdaşlyk güni

ABŞ-da işçileriň iş sagatlarynyň 8 sagada çenli azaldylmagy üçin 1884-nji ýylda başladan göreşleri bilen emele gelen 1-nji maý, dünýäniň çar tarapynda işçileriň we zähmetkeşleriň baýramy hökmünde bellenilip geçilýär

Paýtagt Ankaranyň başda durmagynda Türkiýede ähli ärkalaşyklar 1-nji maý zähmetkeşleriň raýdaşlyk gününde köçelere çykdy.

Geçirilýän ýörişler we mitingler bilen 1-nji maý zähmetkeşleriň bütdindünýä raýdarşlyk gününi belläp geçýärler

Zähmetkeşler şol mitinglerde öz talaplaryny beýan edýär.

 Degişli Habarlar