Gurban Baýramy

Gurban Baýramyna Bagyşlanan Gepleşik

1464918
Gurban Baýramy

Şu gün musulman dünýäsi Gurban baýramyny belläp geçýär.

Gurban baýramy Hezreti Ybraýyma ogluny gurban etmezligi üçin Alla tarapyndan inderilen goçuň gurban edilmegi bilen başlaýar.

Biz üçin alla ýolunda gurbanlyk mal öldürmek ýokary ähmiýete eýe.

Halal gazanç bilen alynan gurbanlyklar şu gün gün günäleriň geçilmegi düşünjesi bilen öldürilýär.

Gurbanlyklar baýramyň beýleki günlerinde-de gurbanlyk mallaryny öldürip bilerler.

Gurban etiniň bir bölegi maşgala agzalaryna, bir bölegi garyp-gasara, bir bölegi bolsa baýramçylykda öýe geljeklere hödürlenmek üçin böleklere bölünýär.

Ýaşulylaryň baýramy gutlanyp, çagalary sowgat-serpaý berilýär.

Bütin dünýäde bizi gynandyrýan çaknyşyklar, urşuň, öýke-kinäniň gurban baýramy mynasybetli ortadan aýrylmagyny arzuw edip, baýramyňyzy gutlaýarys.Degişli Habarlar