Gurban Baýramyna Bagyşlanan Gepleşik

Şu gün musulman dünýäsi Gurban baýramyny belläp geçýär

Gurban Baýramyna Bagyşlanan Gepleşik

 

 

Şu gün musulman dünýäsi Gurban baýramyny belläp geçýär.

Gurban baýramy Hezreti Ybraýyma ogluny gurban etmezligi üçin Alla tarapyndan inderilen goçuň gurban edilmegi bilen başlaýar.

 Biziň üçin alla ýolunda gurbanlyk mal öldürmek ýokary ähmiýete eýe.

Halal gazanç bilen alynan gurbanlyklar şu gün günäleriň geçilmegi düşünjesi bilen öldürilýär.

Gurbanlyklar baýramyň beýleki günlerinde-de gurbanlyk mallaryny öldürip bilerler.

Gurban etiniň bir bölegi maşgala agzalaryna, bir bölegi garyp-gasara, bir bölegi bolsa baýramçylykda öýe geljeklere hödürlenmek üçin böleklere bölünýär.

Ýaşulylaryň baýramy gutlanyp, çagalary sowgat-serpaý berilýär.

Bütin dünýäde bizi gynandyrýan çaknyşyklar, urşuň, öýke-kinäniň gurban baýramy mynasybetli ortadan aýrylmagyny arzuw edip, baýramyňyzy gutlaýarys.


Etiketkalar: halal , maşgala , Gurban baýramy

Degişli Habarlar