Garrylaryň bütin dünýä güni

Her adam dogulýar, kämilleşýär we tebigy ýagdaýda garraýar

692234
Garrylaryň bütin dünýä güni

 

 

Her adam dogulýar, kämilleşýär we tebigy ýagdaýda garraýar. Ählimiz hem wagty gelende şeýle bolarys. Wagty gelende ömrümiz ýetse biz hem garrarys. Ömrüniň ahyryna golaýlan adamlara, özümize nähili çemeleşilmegini isleýän bolsak, şeýle çemeleşmeli. Olara duş gelen ýerimizde; ýolda, awtobusda, metroda sarpa goýup, hormat-solag etmeli. Garrylaryň bütindünýä güni mynasybetli maşgalamyzyň garrylarynyň hal-ýagdaýyny sorap, olara gabat gelen ýerimizde sylag-hormatymyzy beýan edip bileris. Şeýlelikde birje gün hem bolsa ýylgyryp, şatlanmaklaryna goşant goldugymyz bolar.Degişli Habarlar