تورکیه سوپر لیگی: 6-جی تور

سوپر لیگده هیجان 11-جی هفته موسابیقه لری ایله داوام ائده‌جک.

تورکیه سوپر لیگی: 6-جی تور
<پ دىر="رتل" ستيلە="ﯱندەفىنەدفﯯنت-سىزە:نﯱلل;">سوپر لیگده هیجان 11-جی هفته موسابیقه لری ایله داوام ائده&زۋنج;جک.<پ دىر="رتل" ستيلە="ﯱندەفىنەدفﯯنت-سىزە:نﯱلل;">هفته&زۋنج;نین اویون جدوه&زۋنج;لی<سپان دىر="لتر">:<پ دىر="رتل" ستيلە="ﯱندەفىنەدفﯯنت-سىزە:نﯱلل;"><سپان دىر="لتر">8 &نبسپ;نوامبر<پ دىر="رتل" ستيلە="ﯱندەفىنەدفﯯنت-سىزە:نﯱلل;"><سپان دىر="لتر">20.30 &نبسپ;فنرباخچا-کاسیم پاشا (اولکر)<پ دىر="رتل" ستيلە="ﯱندەفىنەدفﯯنت-سىزە:نﯱلل;"><سپان دىر="لتر">9 &نبسپ;نوامبر<پ دىر="رتل" ستيلە="ﯱندەفىنەدفﯯنت-سىزە:نﯱلل;"><سپان دىر="لتر">15.00 &نبسپ;&نبسپ;گنچلربیرلیگی-کایسری سپور (اریامان)<پ دىر="رتل" ستيلە="ﯱندەفىنەدفﯯنت-سىزە:نﯱلل;"><سپان دىر="لتر">17.30 &نبسپ;&نبسپ;چایکور ریزه سپور-آنتالیاسپور (چایکور دیدی)<پ دىر="رتل" ستيلە="ﯱندەفىنەدفﯯنت-سىزە:نﯱلل;"><سپان دىر="لتر">17.30 &نبسپ;&نبسپ;سیواس سپور- کونیاسپور (یئنی 4 ایلول)<پ دىر="رتل" ستيلە="ﯱندەفىنەدفﯯنت-سىزە:نﯱلل;"><سپان دىر="لتر">20.00 &نبسپ;&نبسپ;&نبسپ;غازی آنتپ سپور- قالاتاسارای (کالیون)<پ دىر="رتل" ستيلە="ﯱندەفىنەدفﯯنت-سىزە:نﯱلل;">بازار، 10 نویابر<سپان دىر="لتر">:<پ دىر="رتل" ستيلە="ﯱندەفىنەدفﯯنت-سىزە:نﯱلل;"><سپان دىر="لتر">14.00 &نبسپ;&نبسپ;گؤزتپه- یئنی مالاتیاسپور (بورنووا عزیز کوجاوغلو)<پ دىر="رتل" ستيلە="ﯱندەفىنەدفﯯنت-سىزە:نﯱلل;"><سپان دىر="لتر">16.30 &نبسپ;&نبسپ;ترابزونسپور- &نبسپ;آلانیاسپور (مدیکال پارک)<پ دىر="رتل" ستيلە="ﯱندەفىنەدفﯯنت-سىزە:نﯱلل;"><سپان دىر="لتر">19.00&نبسپ; بشیکتاش- دنیزلی سپور (وودافون پارک)<پ دىر="رتل" ستيلە="ﯱندەفىنەدفﯯنت-سىزە:نﯱلل;"><سپان دىر="لتر">19.00&نبسپ; مدیپول باشاکشهیر- آنکاراگوجو (باشاکشهیر فاتح)


ایلگیلی‌لی خبرلر