اردوغان: دؤولت آرخانیزدا


اتیکتلر: اردوغان , پلیس