کابلدا گیزلین سی‌آی‌ای مرکزی


اتیکتلر: کابل , سی‌آی‌ای