Azärbaycan - Ärmänstan front sızığında bäreleşlär däwam itä