Nogayşa 93/2024: ANA ATA AQQI - 3

Bu yumada em “ANA ATA AQQI - 3” baresinde söz bardıramız... Bu hafta da “ANNE BABA HAKKI -3” konusunda sohbet edeceğiz

2153716
Nogayşa 93/2024: ANA ATA AQQI - 3

Nogayşa 93/2024: ANA ATA AQQI - 3

Ötken eki yumada,  -  Geçen iki haftada,

Ana ata aqqı üşün, -  Anne baba hakkı için

Bîr alimdiñ aytqanı - Bir alimin ifade ettiği

Üyken teren manelerdiñ -  Büyük, derin manaların

Qalganından bîr kesek em  - Kalanlarından bir kısım daha

Nav aytılganlar bolgan: -  Şu şöylenenlerdir:

 

Paygambar’dıñ Hadis’inde, - Peygamber’in Hadis’inde

Aleyhissalatü vesselam, -  Aleyhissalatü vesselam,

Aytılgan kebimen: -  Buyrulduğu şekliyle:

“Beli bügülgen qartlarınız, -  “Beli bükülmüş ihtiyarlarınız

Bolmagay edi eger,  -  Olmasaydı eğer,

Belalar üstünizge, -  Belalar üstünüze

Seldey agıyaq edi!’  -  Sel gibi akacaktı!”

Hadis’ini qayta qayta  -  Hadis’ini tekrar tekrar

Oylavımız kerek bolgan! - Düşünmemiz gerekiyor!

 

Ey insan, sen endi  -  Ey insan, sen şimdi

Esindi basına al!   -  Aklını başına al!

Eger sen ölmesen,  -   Eğer sen ölmesen,

Özin tagı qart bolıyaqsın... - Kendin de ihtiyar olacaksın...

Jeza özi jınsından  -  “Ceza kendi cinsinden

Kelip etkendi tabar.” -  Gelip yapanı bulur.”

Yasası em sırrıman  -  Kanunu ve sırrıyla

Sen ana atañga,  -  Sen ana babana,

Eger örmet etpesen, -  Eğer hürmet etmesen,

Seniñ balan tagı, saga -  Senin evladın dahi, sana

Qızmat etpiyek, inan!  -  Hizmet etmeyecek, inan!

 

Eger öte dünyañdı  -  Eğer Ahiret’ini

Sen süyetegan bolsan, -  Sen seviyorsan,

Ene saga bîr qazna;  -  İşte sana bir hazine;

Olarga sen qızmat et!  -  Sen onlara hizmet et!

 

Eger dünyadı süysen, - Eğer dünyayı seviyorsan,

Kene olardı razı et!  - Gine onları razı et!

Ata anañdan sebep, -  Ana atandan sebep,

Yaşavın parahat bolsun;  -  Hayatın rahat olsun;

Rızqın tolsun bereket... - Rızkın bereketle dolsun...

 

Sosınlardı avır körsen,  -  Onları ağır görsen,

Olardıñ köp yımsaq  -  Onların çok nazik

Tez incıngan yüreklerin,  -  Çabuk incinen yüreklerini,

Küydürüp tursan eger, -  Yakıp dursan eğer,

Dünyada em Akiret’te, -  Dünyada ve Ahiret’te,

Ziyanga ugrasan kerek...  -  Gerek ki zarara uğrayasın...

 

Eger Quday’dıñ rahmetini, - Eğer Allah’ın rahmetini

Tilegen bolsan sen, - İstiyorsan sen,

Ol Rahman’dıñ amanatı - O Rahman’ın emanetleri

Anañ em atañdı  -  Anne ve babana karşı

Bek aya, maramat et!  -  Çok şefkatli ol, onlara merhamet et!

 

Aqiret yoldaslarımdan -  Ahiret kardeşlerimden

Arüv bîr adem bar edi.  -  İyi bir kişi vardı.

Dininde em dünyasında, -  Dininde ve dünyasında,

Onı aldın körer edim.  - Onu önde görüyordum.

Tek, aldıda bolganın  -  Ancak, önde olduğunun

Sırrını bilmes edim... - Sırrını bilmiyordum...

Soñında añlaganım,  -  Sonunda anladığım,

Ene sosı dosumdıñ  -  İşte o dostumun

Dininde em dünyasında, - Dininde ve dünyasında,

Yahşılıqqa barganı, -  İyiliğe erişmesi,

Qart ana atasınıñ - İhtiyar anne ve babasının

Aqlarını arüv añlap, - Haklarını iyi anlayıp,

Sosınlardıñ aqlarına, - Onların hukukuna,

Tap uyganı sebep eken...  -  Tam riayet etmesi sebebiyle imiş...

 

Sosı ali sebebimen - O davranışı sebebiyle

Parahat em rahmet tapqan! -  Rahat ve rahmet bulmuş!

İnşallah so alimen - İnşallah o haliyle

Akiret’in em qutargan... -   Ahiret’ini de kurtarmıştır...

Aqmanlay bolgan adem,  -   Bahtiyar olan kişi,

Soga oqşasa kerek...  -  Ona benzemeli...

 

Ayriyeten nav manedi em  -  Ayrıca şu manayı da

Barabarşa eslesek: - Beraberce düşünsek:

Ata är kimdiñ tuvıl,  -  Baba herkesin değil,

Bîr ulınıñ özinden  -  Bir tek oğlunun kendisinden

Taga biyik bolganın,  - Daha yüksek olmasını,

Äş gızganmay alal tiler... -  Hiç kıskanmadan samimi olarak ister...

 

Ulını bılayına  - Oğlunu böylesine

Oylagan bîr ataga,  - Düşünen bir babaya,

Ul, aq dava etalmas! -  Oğul hak dava edemez!

 

Atamınan ul arasında, - Baba ile oğul arasında,

Aqıyqatta nizaga  -  Gerçekte niza edilecek

Äş bîr sebeb bolmagan.! - Hiç bir sebep yoktur!

Niza; gıbta, bek avastan, -  Niza; gıpta, bir şeyi aşırı arzulamaktan,

Yade hasetten kelgen... - Ya da hasetten gelir...

Bîr atadan ulına, -   Bir babadan oğluna,

Gıpta, haset bolmagan... -  Gıpta, haset olmaz...

 

Nizalasuv sebebi,  -  Nizalaşma sebebi,

Eger aqsızlıq bolsa, -  Eğer hak ihlalı ise,

Ul ataga äş bîr zaman,  -   Oğul babaya hiç bir zaman,

Aq dava etalmas...  -  Hak dava edemez...

Onı aqsız körse tagı,  -  Onu haksız görse dahi,

Asla isyan etalmas!  -  Asla isyan edemez!

Ataga isyan etken,  -  Ataya isyan eden,

Tagı sonı ıncıtqan,  -  Ve de onu inciten,

İnsanlıqtan şıgıp sosı,   -   İnsanlıktan çıkıp o,

Bîr janavar yanvar bolgan...   Bir canavar hayvan olur...

 

Endi basqa bîr mane, -  Şimdi başka bir mana,

Ana ata süygüsi, -  Ana ata sevgisi,

Allah üşün bolsa kerek... -  Allah için olmalı...

Nege dese olardı, - Çünkü onları,

Ana atamız qılgan, -  Ana atamız kılan,

Rabb’ımızdıñ özi bolgan. -  Rabb’imizin kendisidir.

 

Ana ata yüregine, -  Ana ata yüreğine,

Ayav, maramat taslap; -  Şefkat merhamet koyup;

Bizdi olar qolıman,  -  Bizi onlar eliyle,

Yahşı kepte terbiyalap, -  Güzel bir şekilde eğitip,

Sosınlardı bizlerge, - Onları bizlere,

Alal qızmat ettirgen, - Samimane hizmet etttiren,

Rabb’ımız Allah bolgan! – Rabb’imiz Allah’tır!

 

Nav sebepten bizler em,  -  Bu sebeple bizler de,

Quday’ımızdan kelgen,  -  Rabb’imizden gelen,

Hikmet em rahmetpen, - Hikmet ve rahmetle,

Ana ataga berilgen -  Ana babaya verilen

Ayav nimetini körüp  -  Şefkat nimetini görüp

Ekevin em bek süysek,  -  İkisini de çok sevsek,

Sosı al Allah’tı em, -  Şu hal Allah’ı da,

Süyüv manesinde bolgan... -  Sevmek manasına gelir.

 

Olardı Allah üşün  -  Onları Allah için

Süygendiñ baska işareti,  -  Sevmenin başka bir işareti,

Ata ana qartayganda, -  Ana baba yaşlanınca,

Äş ıncıtpay qızmat kerek... - Hiç incitmeden hizmet etmek gerekir...

 

Atta bizdi qıyınlıqqa -  Hatta bizi meşakkata

Atqanları vakıt, -   Attıkları vakit,

Bizge aş paydaları -  Bize hiç faydaları

Qalmaganları zaman, -   Kalmadıkları zaman,

Özlerini taga köp  -  Kendilerini daha çok

Süyüp em örmet kerek... -  Sevip hürmet etmek gerekir...

Ömirleriniñ tagı -  Ömürlerinin dahi

Sozılganın tilesek kerek... -  Uzamasını istemeliyiz...

Ene sosı süygümüz,  -  İşte şu sevgimiz,

Allah üşün bolganga, -  Allah için olduğundan,

Ol em, ibadet bolgan! - O da ibadet olur!

Olar qartaygansayın -  Onlar ihtiyarladıkça

Örmet em ayavımız,  -  Hürmet ve şefkatimiz,

Ketkensayın artıyaq...  -  Gittikçe daha da artar...

 

Em olar betinden  -  Hem onlar yüzünden

Savap qazangandı oylap,  - Sevap kazandığımızı düşünmeli,

Tagı alal örmetpen -  Ve de samimi hürmetle

Qollarını öpkenden  - Ellerini öpmekten

Tetim alalsak kerek...  -  Zevk alabilmeliyiz...

 

Yoqsa biz olardı, -  Yoksa biz onları,

Özimiz üşün süysek, -  Kendimiz için sevsek,

Qartlıqqa bargan yasqa, - İhtiyarlığa ulaştıkları yaşa,

Bizge yük bolıyaq şakka  - Bize yük olacakları çağa

Kirgenleri zamanda,  -  Girdikleri zamanda,

Eñ tömen bîr duyguman,  -  En alçak bir duyguyla,

Sosınlardı avır körüp  -  Onları ağır görüp

Ölgenlerin tilesek, -  Ölmelerini istesek,

Sosı vahşi, muñgın aldiñ -   Şu vahşi ve bunaltıcı halin

Soñı bek aşşı bolıyaq! - Sonu pek acı olacak!

 

Olardıñ bizde aqqı,  -  Onların bizde hakkı

Qur’an qaravışıman  -  Kur’an’ın bakışıyla

Ne darece kuntlu eken; -  Ne derece mühim olduğunu;

Tagı olarga isyan,  -  Ve de onlara isyan,

Ne derece künakenin, - Ne derece günah olduğunu,

Bek köp oylasaq kerek! -  Pek çok düşünmemiz gerekir!

 

Sözdiñ soñında “Yannet, - Sözün sonunda “Cennet

Analardıñ ayagı -  Anaların ayağı

Astında bolganın”’ -  Altındaolduğunu

Bizge aytqan Paygambar’ga, -  Bize buyuran Peygamber’e       

Salat selam yiberip  -  Salat selam gönderip

Şefaatin tilesek kerek...  - Şefaatini dilesek gerek...

 

Savlıqpan qalıñız! -  Sağlıcakla kalınız!

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

Podkastlar (тавыш язмаларыбыз)

 
 
 
 


Bäyläneşle xäbärlär