Nogayşa 92/2024: ANA ATA AQQI - 2

Bu yuma em “ANA ATA AQQI - 2” baresinde habarlasamız... - Bu hafta da “ANA BABA HAKKI - 2” konusunda sohbet edeceğiz...

2150395
Nogayşa 92/2024: ANA ATA AQQI - 2

Nogayşa 92/2024: ANA ATA AQQI - 2

Ötken yuma Qur’an’daqı -  Geçen hafta Kur’an'daki

Bîr ayette aytılgan, -  Bir ayette buyrulan,

Ana ataga örmet -  Ana babaya hürmet

Baresinde bîr alimdiñ -  Konusunda bir alimin

Aytqanı manelerdiñ -  İfade ettiği manaların

Bîr kesegi em nalar bolgan: -  Bir kısmı daha şunlardır:

 

 “Saqın deme, ‘Geşimimdiñ -  “Sakın deme, ‘Geçimimin

Tarayganı sebebimen - Daralması sebebiyle

İdare etalmayman; - İdare edemiyorum;

Qazanganım yetpeydi, - Kazancım yetmiyor,

Qıynalıp tarayaman!’ -  Zorlanıp darlık çekiyorum!’

 

Aqıyqat süytüp tuvıl, - Gerçek öyle değil,

Ana ata betinden -   Ana baba yüzünden

Kelgen bereket bolmasa, -  Gelen bereket olmasa,

Senin geşim tarlıgıñ  -  Senin geçim darlığın

Taga köp bolıyaq edi; -  Daha çok olacaktı;

Nav aqıyqatqa tap inan! - Bu hakikata tam inan!

 

Nav manediñ, bilgenim,   -  Bu mananın, bildiğim,

Bek köp şaatları bolgan... -  Pek çok delilleri var...

Seni inandıruvga, -    Seni inandırmaya,

Em sözüm em küşim bolgan... -  Hem sözüm, hem gücüm bulunmakta...

Tek, uzun bolmasın dep -  Fakat uzatmamak için,  

Sözdi qısqa aytaman... -  Sözü kısa tutacağım...

 

Em yemin etermen,  -   Hem yemin ederim,

Nav aqıyqat bek aşıq bolgan... -  Bu hakikat pek açıktır...

Atta nepsim, Şaytan’ım,  -  Hatta nepsim, Şeytan’ım

So barede maga, - Bu konuda bana,

Tap teslim bolganlar!  - Tam teslim olmuşlar!

 

Nepsimdiñ inatını  -  Nefsimin inadını

Sındırıp, Şaytan’ımdı -  Kırıp, Şeytan’ımı

Susturgan bîr aqıyqat, -  Susturan bir hakikat,

Seni em inandırar... - Seni de inandırabilir...

 

Qaytip bolar? dep sorasan; -  Nasıl olur? diye sorsan; 

Sav käinat şaat bolgan... -  Bütün kainat buna delildir...

Rahman, Rahim em Kerim, -   Rahman Rahim ve Kerim

Yaratuvı är dayim - Yaratması daima

Bari iygilik bolgan, - Bütünüyle iyilik olan,

Jalallı em bek yomart -  Celallı ve pek cömert

Quday’ımız Haq Rahman, -  Rabb’imiz Hak Rahman,

Ballardı so dünyaga -  Çocukları bu dünyaya

Yibergeni vaqıtta, -  Gönderdiği vakit,

Artlarından deraqap  -  Arkalarından derhal

Rızıqlarını qosup -  Rızıklarını katıp

Gayet yahşı bîr kepte, -  Gayet güzel bir şekilde,

Emşekler şeşmesinden - Memeler musluğundan

Avızlarına agıtqan! -  Ağızlarına akıtıyor!

 

Sosınlarga oqşaganga, - Onlara benzediği için,

Bala ökmine kelgen - Çocuk hükmüne geçen

Ana ata em qartlardıñ, - Ana baba ve ihtiyarların,

Atta ballardan artıq  -  Hatta yavrulardan ziyade

Maramatqa tiyisli,  - Merhamete layık,

Em ayavga köp muqtaj - Hem acınmaya çok muhtaç

So mübarek insanlardıñ  -  O mübarek insanların

Rızıqlarını em Quday, - Rızıklarını da Allah,

Bereketkebimen - Bereket şeklinde

Sosınlarga yibergen... - Onlara gönderiyor...

 

Ayavı şetsiz Allah, - Şefkati hudutsuz Allah,

Ol sıylılardıñ qaravını, -  O muhteremlerin bakımını,

Tamaqqär, qolı sıqı - Tamahkar, eli sıkı

Ademlerge yüklemegen...-  İnsanlara yüklememiştir...

 

Oydaqı ayetlerde em  -  Aşağıdaki ayetlerde de  

Üyken aqıyqatlar aytılgan:  -   Büyük hakikatlar ifade edilmiş:

‘Äş bîr şek bolmay Allah, -  ‘Hiç bir şüphe olmaksızın Allah,

Rızık berüvşi özi bolgan. - Rızık verici ancak kendisidir.               

Küşi tagı berk bolgan.’ -  Gücü hem çok kavidir.’

‘Nav dünyada gıdırgan, -   ‘Bu dünyada hareket eden,

Bîr basına rızqını,  -  Kendi başına rızkını,

Özi tasıyalmagan -   Kendisi taşıyamayan

Neşe yanlı maqluqtıñ, -  Nice canlı varlıkların,

Em siziñ rızqınızdıñ -  Ve sizin rızkınızın

Köteresin özi bergen.’ -  Hepsini o veriyor.’

 

Nav ayetlerdiñ manesini, -  Bu ayetlerin manasını,

Neşe yanlı maqluqlar, - Nice canlı mahluklar,

Är bîrevi alleriniñ  -  Her biri, hallerinin

Tillerimen baqırıp  -  Dilleriyle haykırıp

Rabb’imizdiñ yomartlıgın, - Rabb’imizin cömertliğini,

Alemge ilan etken...  -  Aleme ilan ediyor...

 

Nege dese är kimlerdiñ  -  Çünkü herkesin

Rızıqların berilgenin,  -  Rızıklarının verildiğini,

Tolu maqluq äş qalmay  -  Bütün mahlukların hiç biri kalmaksızın

Barisiniñ em toyganın,  -  Hepsinin de doyduğunu,

Közimizben köremiz...  -  Gözümüzle görüyoruz...

 

Atta tuvıl yalgızca,  -  Hatta değil yalnızca,

Qart bolganyuvıqlar,  -  Yaşlı olan yakınlar,

İnsanlarga qosaq kelgen  -  İnsanlara misafir gelen

Mısıqtay maqluqlardıñ - Kedi gibi mahlukların

Rızıqları em, insanlardıñ - Rızıkları da, insanların

Rızıqları işinde, -  Rızıkları içinde,

Bereket kebimen,  -  Bereket şeklinde,

Barabarşa yiberilgen... - Beraberce gönderiliyor...

 

Nav manege küş bergen, -  Bu manaya güç veren,

Özüm em yaşaganım - Kendim yaşadığım

Bîr ülgidi aytıyaqpan: - Bir örneği ifade edeceğim:

 

Menim yuvıq doslarımdıñ, -  Benim yakın dostlarımın,

Olardıñ em körgeni; -  Onların da şahit olduğu;

Bîr qaş sane avveli,  -  Bir kaç sene öncesi,

Är kün kişkey yarım ötpek, -  Her gün küçük yarım ekmek,

Bîr tayınım bar edi. -  Bir istihkakım var idi.

Köbi vaqıt sosı ötpek, -   Çoğu vakit o ekmek,

Maga yetpey qalar edi.  -  Mana yetmeden kalıyordu.

Artından tört mısıq,  -   Arkasından dört kedi

Qasıma qonaq keldi. -  Yanıma misafir geldi.

Olar qonaq kelgen soñ,  -  Onlar misafir geldikten sonra,

Az tayınım, em maga,  -  Az istihkakım, hem bana,

Tagı olarga yetti! - Hem de onlara yetti!

 

Atta em köbi vaqıt,   -  Hatta hem çoğu vakit,

Sosı azanaqay ötpek,  -  O azıcık ekmek,

Barimizge yetkendey,  -  Hepimize yettiği gibi,

Ayriyeten artqan edi!  -  Ayrıca artıp kalıyor idi!

 

Munavı al qayta qayta   -  Bu hal tekrar tekrar

Qaş kere bolgan sebep, -  Kaç kere yaşandığı için,

Sosı aller esime,  -   Şu haller aklıma,

Nav oylardı bergen edi: - Bu düşünceleri vermiş idi:

 

Demek men mısıqlarman  -  Demek ben kedilerle

Kelgen bereketten payda  -  Gelen bereketten fayda

Körgenimdiñ qasında,  -  Gördüğümün yanında,

Onlardıñ sebebimen  -  Onların vesilesiyle

Maga em rızıq kelgen edi.  -  Bana da rızık gelmişti.

 

Tap tuvrası aytılsa,  -  Tam doğrusu söylense,

Olar maga yük tuvıl,  -  Onlar bana yük değil,

Men olarga minnetli  -  Ben onlara minnetli,

Tagı boruşlı edim! -  Ve de borçlu idim!

 

Ey insan! Madem janavar  -  Ey insan! Madem canavar

Kebindeki bîr yanvar,  -  Şeklindeki bir hayvan,

İnsanlardıñ üyine  -   İnsanların evine

Qonaqlıqqa kelgende, -  Misafir gelince,

Bereketke sebep bolgan; - Berekete sebep oluyor;

Maqluqlardıñ eñ ullısı  -  Varlıkların en üstünü

Bolgan bari insanlar;  -  Olan bütün insanlar;

Em insanlardıñ tagı  -   Ve insanların dahi

Eñ yahşısı iymanlılar;  -  En güzeli olan imanlar;

İymanlılardıñ tagı  -  İmanlıların dahi

En ziyada örmetke, -  En ziyade hürmete,

Maramatqa tiyislisi,  -  Merhamete layığı,

Amalsız, maraz qartlar; - Aciz, hasta ihtiyarlar;

So qartlardıñ işinde em,  -  O ihtiyarların içinde de,

Ayav, qızmat, süyüvdi,  -  Şefkat, hizmet ve sevgiyi,

En ziyada aq etken  -  En ziyade hak eden

Üyümüzdeki yuvıqlar;  - Evimizdeki yakınlar;

Sosınlardıñ işinde em,  -   Onların içinde de,

Eñ üşünley dos bolgan, - En gerçek dost olan,

Bizdi yürekten süygen  -  Bizi yürekten seven

Analar em atalar,  -  Anneler ve babalar,

Qartayganda qasımızda -  Yaşlandıklarında yanımızda

Qalgan bolsalar eger,  -  Kalıyorlarsa eğer,

Ne derece bareketke,  -  Ne derece berekete,

Em rahmetke sebep bolgan, -  Hem rahmete sebep olurlar,

Oyla, qarşılaştır, endi sen!  -  Düşün, karşılaştır, şimdi sen!

 

Savlıqpan qalıñız! - Sağlıcakla kalınız!

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

Podkastlar (тавыш язмаларыбыз)

 
 


Bäyläneşle xäbärlär