Nogayşa 87/2024: TEZOQ KELGEN QARŞILIQ!

Bu yuma “TEZOQ KELGEN QARŞILIQ!” baresinden habarlasamız.. Bu hafta “PEK ÇABUK GELEN KARŞILIK” konusunda sohbet edeceğiz...

2135574
Nogayşa 87/2024: TEZOQ KELGEN QARŞILIQ!

Nogayşa 87/2024: TEZOQ KELGEN QARŞILIQ!

Burungıda aytılganday; - Önceki bölümde ifade edildiği gibi;

Bîr iygilik etilse, -  Bir iyilik yapılsa,

Allah taga dünyada, - Allah daha dünyada,

So iygiliktin işine, - O iyiliğin içine,

Akiret’tiñ savabını - Ahiretin sevabını

Qabar bergen tät salgan... -  Haber veren tat koymuş...

 

Em künadiñ işine, -  Hem günahın içine,

Akiret’tiñ azabınıAhiret’in azabını

Esimizge akeliyek,  - Aklımıza  getirecek,

Ertelek yeza qosqan!.. -  Erken bir ceza katmış!..

 

Allah’tıñ kömegimen, - Allah’ıñ yardımıyla,

İnşallah, nav barede  -  İnşallah, bu konuda

Berilgen misallerden  -  Verilen misallerden

Bir kesek taga aytamız:  -  Bir parça daha ifade edeceğiz:

 

Bîr insanhaset etse,  -  Bir insan haset etse,

Qılıq bızıp qızgansa,  -  Ahlakını bozup kıskansa,

Taga Akiret’ke ozbay, - Daha Ahiret’e gitmeden,

Tezden soga yeza kelgen... -  Çabucak ona ceza gelir...

Nav barede köbinşe  -  Bu konuda pek çok

Yaşangan havadis bar...  Yaşanmış hadiseler var...

 

Körilgen em esitilgen  - Görülen ve dinlenen

Misallerden anlaşılgan,  -  Misallerden anlaşılan,

Hasetotı avvelşe,  -  Haset ateşi önce,

Haset etkendi yaqqan!  -  Haset edeni yakar!

Haset etilgenge äş bîr vaqıt,  -  Haset edilene hiç bir zaman,

Äş bîr zarar tiymegen... -  Hiç bir zarar dokunmaz...

 

Eger insan hırslı bolsa, - Eğer insan hırslı olsa,

Tilevinin tersi bolgan. - İstediğinin tersi olur.

Hırs körsetip qolını, -  Hırsgösterip elini,

Qaysı zatqa uzatsa,  -  Hangi şeye uzatsa,

O zat qolından qaşqan!  -  O şey elinden kaçar!

 

Ya de bîrev israfetse,  -  Ya da birisi israfetse,

Aqşasını pulunu, - Parasını pulunu,

Äş ayamay şaşıp tursa, -  Hiç acımadan saçıp savursa,

Soñda halqqa muqtaj bolgan... -  Sonunda başkalara muhtaç olur...

Yarlı tüsüp oylay oylay  -  Fakirleşerek düşüne düşüne

Özini avırtsa bolgan...  -  Kendini hasta edebilir...

 

Ne etiyegini bilmey turup,  -  Ne yapacağını bilemeden,

Yolın sasıp qarap qalgan...  -  Yolunu şaşırarak ortalıkta kalır...

 

Basqa yaqtan bîr adem,  - Diğer taraftan bir kişi,

Tavekkül em qanaat etse,  -  Tevekkül ve kanaat etse,

Razı bolsa Allah’tan;  -  Allah’tan razı olsa,

Allah soga bîr qarşılıq,  -  Allah ona karşılık olarak,

Tezden şatlık, savap bergen... -  Acilen bir mutluluk ve sevap verir...

 

Ayriyeten tilegeni  -  Ayrıca dilediği

Ne zat bolsa, Quday’ımız, -  Hangi şey olursa Rabb’imiz,

Barisini soga bergen! -  Hepsini ona verir!

 

Ne yarlıqtıñ muñını,  -  Ne fakirliğin sıkıntısı,

Ne acattıñ tarlıgı  -  Ne ihtiyaçların darlığı

Qalmay özinden ketken... -  Kalmaz, kendisinden gider...

 

Öktem bolsa bir insan, - Gururlu olsa bir insan,

Kibir etse so adem, - Kibirlense o kişi,

Turgan yerde yavrına, -  Durduğu yerde sırtına,

Tartılmas bîr yük salgan...  -  Çekilmez bir yük yüklenir...

 

Öktem insan är dayim,  -  Gururlu insan daima,

Bari halktıñ özine   -  Bütün halkın kendisine

Örmet etkenini kütken!  -  Hürmet etmesini bekler!

 

Eger örmet kütüp tursa,  - Eğer hürmet beklentisi içine girse,

Örmet qayda, öttik sondan; - Hürmet nerede, geçtik ondan,

Alal dostını em qaşırtqan!  -  Samimi dostunu da kendinden kaçırtır!

 

Avır kelip ali sonuñ, -  Onun hali ağır geldiği için,

Yuvıqlar em erek turgan. - Yakınları da ondan uzak durur.

Ene sosıöktemminen  - İşte bugururla

Ol adem özi özine,  - O kişi kendi kendine,

Yaşavını zından etken!  -  Hayatını zindan eder!

 

Är kimlerdin bilgeni,  -  Herkesin bildiği

Köp bilingen bîr aqıyqat,  -  Çok yaygın bir hakikat,

Tiyisli bolganlarga,  -  Layık olanlara,

Bîr adem örmet etse,  -  Bir kişi hürmet etse,

İşinden kelip eter... -  İçinden geldiği için eder...

Zorman örmet tilegenden, -  Zorla hürmet isteyenden,

Bäri insan qıynalgan...  -  Bütün insanlar sıkılır...

 

Menlikten erek turup -  Benlikten uzak durup

Kibir etpese adem, -  Bir kişi kibirlenmese,

Yüregi bolsa tömen -  Alçak gönüllü olsa,

Soga azir bîr bargı:  -  Ona hazır bir mükafat:

Ali yahşı bolganday, -  Hali güzelleştiği gibi,

Yaşavına tät kelgen! -  Hayatına tat gelir!

 

Suğuq avır allerden, - Soğuk ağır hallerden,

Üstündeki yüklerden -  Üstündeki yüklerden

Özin qutarıp adem,  -  Kişi kendini kurtarıp,

Yengilleşip rahat etken!  -  Hafifleyip rahat eder!

 

Ne etilse, tez yaqtan  -  Ne edilse, tez elden

Äş keşikpey qarşılıq bar: - Hiç gecikmeden karşılık gelir:

 

Bîr adem, bîr kisidiñ, -  Bir adam, bir kişinin,

Etkenini yaman yorap - Yaptığını kötüye yorup

Teris betten oylasa; - Tersinden düşünse;

Ol kisidi tömen körse;  -  O kişiyi aşağı görse;

Yaman yoragandıñ alin, -  Kötü yorumlayanın halini de,

Yamanlıqpan yorarlar...  -  Kötüye yorarlar...

 

Är kîm ne etken bolsa, -   Her kim ne yapmış ise,

Arüv bolsa ya yaman,  -  İyi olsun kötü olsun,

Sosı dünyada tagı,  -  Bu dünyada dahi,

Tezoq qarşılıgın tapqan... - Çabuk karşılığını bulur...

 

Bari sosı aller bizge,  -  Bütün bu haller bize,

Ayrı ayrı deris bolgan:  -  Ayrı ayrı ders olmakta:

Etkenimiz ne bolsa,  -  Yaptığımız ne olsa,

Quday’ımız Haq Rahman,  -  Rabb’imiz Hak Rahman,

Sosı dünya qasında  - Bu dünya yanında,

Akiret’teki qarşılıgıman,  -  Ahiret’teki karşılığıyla,

Adaletin em körsetken. - Adaletini de gösteriyor...

 

Bizge tüsken Qur’an’dıñ - Bize düşen Kur’an’ın

Aytqanları tuvrasında  -  Söyledikleri doğrultusunda,

Paygambarımız Muhammed -  Peygamberimiz Muhammed   

Mustapa’dın ızında,  -  Mustafa’nın izinde,

Aleyhissalatü vesselam,  -  Aleyhissalatü vesselam,

Sünnet degen yolında,  - Sünnet denilen yolında,

Yürmege devam etsek, -  Yürümeye devam etsek,

Bizge bek tiyisli al bolgan... - Bize pek yakışan hal olur...

 

Allah’tıñ körsetkeni - Allah’tın gösterdiği

Är bîr emir, qaysı bolsa,  -  Her bir emir, hangisi olsa,

Bizim iygiligimizge,  -  Bizim iyiliğimize,

Em tınışlıgımızga - Hem huzurumuza

Sebep bolup bizlerdi,  -  Sebep olup bizleri,

Muñınlıqtan qutargan. -  Bunalımdan kurtarır.

 

Bizler bäri duvamızda – Bizler de bütün dualarımızda,

 “Tuptuvra yol Qur’an’ga – “Dosdoğru yol Kur’an’a

Em Paygambarsünnetine,  - Hem Peygamber sünnetine,

Aleyhissalatü vesselam,  -  Aleyhissalatü vesselam,

Är dayim uygandı,  -  Her daim uymayı,

Bize nasip etsin!” dep  -  Bize nasip etsin!” diye

Rabb’ımız Allah’qa  -  Rabb’imiz Allah’a

Yalbarsaq ne yahşı bolgan!  -  Yalvarsak ne güzel olur!

 

Savlıqpan qalıñız!  - Sağlıcakla kalınız!

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

Podkastlar (тавыш язмаларыбыз)

 
 


Bäyläneşle xäbärlär