Nogayşa 85/2024: ÄR ZAT AKİRET’Tİ KÖRSETKEN

Bu yuma “ÄR ZAT AKİRET’Tİ KÖRSETKEN” baresinde habarlasamız! ... Bu hafta “HER ŞEY AHİRET’İ GÖSTERİYOR” konusunda sohbet edeceğiz!

2130314
Nogayşa 85/2024: ÄR ZAT AKİRET’Tİ KÖRSETKEN

Nogayşa 85/2024: ÄR ZAT AKİRET’Tİ KÖRSETKEN

Nav dünyada är bîr zat,   -  Bu dünyada her bir şey,

Allah’tı körsetkendey,  -  Allah’ı gösterdiği gibi,

Körülgen bäri aller,  -  Görülen bütün aller,

Bîr yaqtan em är bîr zat,  -  Bir taraftan her bir şey,

Akiret’ti körsetken... - Ahiret’i gösteriyor...

 

Nav yumada so manediñ - Bu hafta o mananın

Sanavsız misalinden -  Sayısız misallerinden

Bîr kesegin aytamız:  -  Bir kısmını ifade edeceğiz:

 

So barede aytılgan  -  Şu konuda söylenen

Burungı bîr aqıyqat,  -  Birinci bir hakikat,

Rabb’ımızdıñ adaleti,   Rabb’imizin adaleti,

Üykenliği em jalalı,  -  Büyüklüğü ve celalı,

Şetsiz sıyı, ullılıgı,  -  Sınırsız değeri, yüceliği,

Akiret’tiñ bolganını  -  Ahiret’in olduğunu

Eslerimizge körsetken...  -  Aklımıza gösteriyor...

 

“Qaytip boladı?” desek,   -  “Nasıl oluyor?” desek,

Nav aqıyqattıñ sanavsız,   -  Bu hakikatın sayısız,

Bek köp belgilevi bolgan...  -  Pek çok işareti bulunmaktadır...

 

Nege dese Quday’dıñ  -  Çünkü Allah’ın

Soñsız jalal em izzeti,Sonsuz celal ve  izzeti,

Sosı ullılık sıyga   -   O yücelik ve değere

Tiyisli bîr yezadıñ  -  Layık bir cezanın

Berilgenin tileydi.  -  Verilmesini gerektiriyor.

Em bîr yeza ornınıñ  -  Hem bir ceza yerinin

Bolıyagını bildiredi... -  Olacağını bildiriyor...

 

Nav manege bîr misal,  -  Bu manaya bir misal,

Bîr üyken patşa ilinde, -  Bir büyük padişahın ülkesinde,

Eger zalımlar bolsa,  -  Eğer zalimler olsa,

Arüv arüv ademlerdiñ  -  Güzel güzel insanların

Aqlarını şiyneseler, -  Haklarını çiğneseler,

Sosınlarga eziyet etip,  -  Onlara eziyet edip,

Ziyadası öltürseler,  -  Dahası öldürseler,

Ol patşa, zalımlardıñ  -  O padişah, zalimlerin

Etkenlerine qarşılıq,  -  Yaptıklarına karşılık olarak,

Är bîrevine bîr yeza  -  Her birine bir ceza

Berip sosı zalımlardı,  -  Verip o zalimleri,

Yezasız taslamaydı...  -  Cezasız bırakmaz...

 

Aynı sosı misaldey,  -  Aynen şu misal gibi,

Soñsız adaletli Allah, -  Sonsuz adaletli Allah,

Em jalallı em ullı  -   Hem cellalli hem yüce

Quday’ımız Haq tagı, -  Rabb’imiz Hak dahi,

Dünyadaqı zalımlarga,  -  Dünyadaki zalimlere,

Yeza bermey qalmaydı...  -  Ceza vermeksizin kalmıyor...

 

Tek, dünyaga qarasaq,  -  Ancak dünyaya baksak,

Zalımlar, etkenimen,  -  Zalimler, yaptıklarıyla,

Mazlumlar zilletimen, -   Mazlumlar zilletleriyle

Ölüp, köşip ketedi... -  Ölüp, göçüp gidiyorlar...

 

Zalımlardıñ bîr köbi,  -  Zalimlerin bir çoğu,

Yeza almay öledi. -   Ceza almadan ölüyor.

Mazlumlardıñ köbi em, - Mazlumların çoğu da

Aqlarını alalmay - Haklarını alamadan

 Nav dünyadan köşedi!  -  Bu dünyadan göçüyorlar!

  

“Allahadil bolgan alde, -  “Allahadil olduğu halde,

Nege bılay boladı?”  -  Niçin böyle oluyor?”

Dep sorav soralsa,  -  Diye soru sorulsa,

Sosınlardıñ  yezası  -  Onların cezası,

Bîr basqa orındaqı  -  Bir başka yerdeki

Mahkemege taslanadı... -  Mahkemeye bırakılıyor...

 

Nav aldiñ misalini, -  Bu halin misalini,   

Dünyada em köremiz:  -  Dünyada da görüyoruz:

Kişkey qabahat islense,  -  Küçük kabahat işlense,

Sosı şuştıñ mahkemesi,  -  O suçun mahkemesi,

Kişkey yerde köriledi.  -  Küçük yerde görülüyor.

Üyken qabahat bolsa,  -   Büyük kabahat işlense,

Üyken yerge yiberiledi...  -  Büyük yere gönderiliyor...

 

Aynı sosı misaldey,  -  Aynı şu misal gibi,

Quday, soñsızadaletli, -  Allahsonsuz adaletli,

Em izzetli bolgan üşün, -  Hem izzetli olduğu için,

Sonday üyken zalımlardıñ -  Onun gibi büyük zalimlerin

Yezasını ertelep  -  Cezasını erteleyip

Akiret’ke yiberedi... -  Ahiret’e gönderiyor...

 

Milyonlagan insandı -  Milyonlarca insanı

Öltürgen em öltürtken  -   Öldüren ve öldürten

Bîr köp zalım ademge, -   Bir çok zalim adama,

Dünyadaqı yezalar,  -   Dünyadaki cezalar,

Qaysı berilse az keledi! -  Hangisi verilse az gelir!

 

Bîr yaqtan so zalımlar, -  Bir taraftan o zalimler,

Äş bîr yeza körmese,   -  Hiç bir ceza görmese

Ol vaqıt Quday’daqı - O vakit Allah’daki

İzzet em ullılılıktıñ, -  İzzet ve yüceliğin,

Tagı adaletiniñ -   Ve de adaletinin

Äş qıymatı qalmaydı... -  Hiç değeri kalmıyor...

 

Nav sebebten HaqQuday, -  Bu sebepten Hak Allah,

İbret alınganın tilep,  -  İbret alınmasını isteyip,

İzzetine,  sıyına  -  İzzetine, değerine

Belgilevler bolsun dep  -  Deliller olsun diye

Burungı zamanlarda  -  Evvelki zamanlarda

Körilgen kebimen   -   Görülen şekliyle

Bazı ası insanlarga,  -   Bazı asi insanlara,

Közimizdiñ aldında,  -  Gözümüzün önünde,

Yezasını beredi...  -  Cezasını veriyor...

 

İnsanlardan kîm bolsa,  -  İnsanlardan kim olsa,

Ası kelip yoldan şıqsa, -  İsyan edip yoldan çıksa,

Basqalarga zarar berse, -  Başkalarına zarar verse,

Bîr jalal em qahırdıñ -  Bir celal ve kahrın

Sillesi bolgan azap, -  Tokadı olan azap,

Baslarına keledi!. -  Başlarına geliyor!

 

Bîr basqa yaqtan qaransa,  - Bir başka yönden bakılsa,

Ası kelgen qavımlardıñ  -  İsyan eden kavimlerin

Bäri basına kelgen  -  Bütün başına gelen

Azaplar, musibetler, -  Azaplar, musibetler,

İnsanlardıñ bası bos  -  İnsanların başıboş

Bolmaganın körsetedi... -  Olmadığını gösteriyor...

 

Äş imkänı barma eken,  - Hiç imkanı var mı ki,

Bäri maqluq işinde,  -  Bütün varlıklar içinde,

Nav insandıñ qaş türlü,  -  Bu insanın kaç türlü,

Maddi em manevi   -  Maddi ve manevi

Bek köp müşeleri bolsa,  -  Pek çok uzuvları olsa,

İnsandıñ em sosınlarman,  -  İnsanın da onlarla,

Bek köp kıymatı bolgan  -  Pek çok değeri olan

Qullıq vazipeleri bolsa;  -  Kulluk vazifeleri olsa;

 

Em insandıñ Rabb’ı da  - Hem insanın Rabb’i de

Özini so insanga,  -  Kendisini o insana,

Yaratqanı maqluqlarman  -  Yarattığı mahluklarıyla

Tanıttırsa, bildirse;  -  Tanıttırsa, bildirse;

Soñında insanlar em  -  Sonunda insanlar da

İyman etpey Allah’tı  -  İman etmeyerek Allah’ı

Tanımasa, bilmese;  -  Tanımasa, bilmese,

Tagı rahmetiniñ munşa  -  Ve de rahmetinin bunca

Süslü meyvalarıman   -  Süslü meyveleriyle

Quday’ımız Rab Allah, - İlah’ımız Rab Allah,

Özini bek süydürse,  -  Kendini pek sevdirse,

Qarşılıgında insan da  -  Karşılığında insan da

Quday’ına özini,  -  Rabb’ine kendini,

İbadetpen süydürmese;  -  İbadetle sevdirmese;

 

Em munşa türlü türlü, -  Hem bunca türlü türlü,

Soñsız nimetlerimen  -  Sonsuz nimetleriyle

Süygüsini, rahmetini, -  Sevgisini, rahmetini,

Qulllarına körsetse; -  Kullarına gösterse;

Qarşılıgında insan da -  Karşılığında insan da

Şükürlermen, hamdlermen -  Şükürlerle, hamdlerle

Soga örmet körsetpese; -  Ona hürmet göstermese;

 

Nav allerimen ol insandıñ,   -  Bu halleriyle o insanın,

Yezasız em basıbos  -  Cezasız ve başıboş

Qalganı äş bîr eske,  -  Kalması hiç bir akla,

Äş bîr vaqıt sıymaydı... -  Hiç bir vakit sığmaz...

 

Soñsız izzet em azamat   -  Sonsuz izzet ve azamet

Qasiyetimen Allah,  -  Vasıflarıyla Allah,

Sosı asılar üşün,  -  O asiler için,

Bîr yeza ornını  -   Bir ceza mekanını

Azirlemey bolmaydı... -  Hazırlamadan olmaz...

 

Ene sosı orın tagı  -  İşte şu yer de

Akiret degen yurt,  -  Ahiret denilen yurt,

Yannet em Ot boladı! - Cennet ve Ateş oluyor!

     

Sözdiñ özi nav dünya,  -  Sözün özü bu dünya,

Közlerminen körülgen -  Gözlerle görülen

Üşün orın bolganday, -  Gerçek bir yer olduğu gibi,

Akiret em üşün boladı! -  Ahiret de gerçektir!

 

Savlıqpan qalınız  - Sağlıcakla kalınız!

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

Podkastlar (тавыш язмаларыбыз)

 
 


Bäyläneşle xäbärlär